Na ratarskej fachowej šuli so zeznałoj

wutora, 25. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(1 )
Złotaj jubilaraj Jan Pjech a jeho mandźelska Hilža  Foto: Alfons Handrik Złotaj jubilaraj Jan Pjech a jeho mandźelska Hilža Foto: Alfons Handrik

Wjele dobrych přećow přiwuznych, přećelow a wjesnjanow přijimujetaj dźensa w Nowej Wjesce Jan Pjech a jeho mandźelska Hilža. Na swojim złotym kwasu zhladujetaj strowaj a čiłaj na zbožowne zhromadne pjeć lětdźesatkow.

Jan Pjech narodźi so 22. awgusta 1939 w Nowej Wjesce a wotrosće tam ze staršim bratrom a młódšej sotru w serbskej katolskej swójbje. 1945 zastupi do Worklečanskeje šule. Wuchodźiwši šulu 1953 poda so k Lajdrecom do Nuknicy, hdźež je jako pohonč dźěłał a so připódla na fachoweho ratarskeho dźěłaćerja wukubłał. Dźěłajo na to na Wojerowskich twarnišćach wón bórze spózna, zo słuša jeho lubosć ratarstwu a přirodźe. Tuž sydny so 1964 znowa na šulsku ławku w Kamjenskej a Budyskej šuli za ratarstwo a sta so tak ze statnje pruwowanym ratarjom. Wuspěšnje skutkowaše w Lejnjanskim prodrustwje, hač do lěta 1979 jako pólny brigaděr w Miłoćicach a hač do rentnarskeje staroby pola Sorabije, z toho wjele lět jako nawoda za wobkopanki.

Derje znaty je złoty jubilar jako wuběrny dźiwadźelnik, kiž hižo tři lětdźesatki w Chróšćanskej lajskej dźiwadłowej skupinje skutkuje. Dale bě wón spěwar muskeho chóra Delany a wjacore lěta čłon Kamjenskeho wokrjesneho sejmika kaž tež předsydstwa župy „Michał Hórnik“. Runje tak angažowaše so w předsydstwje Nowowješćanskeje Domowinskeje skupiny, a dwaj lětdźesatkaj steješe na čole burskeje­ stronskeje skupiny DBD we Worklecach.

Złota jubilarka Hilža narodźi so 4. februara 1946. Jeje kolebka steješe w durinskim Eisenbergu. Hdyž so swójba do Łužicy přesydli, je Hilža Rudolfec 1964 w Lubiju wuspěšnje abituru złožiła a na to na fachowej šuli za ratarstwo w Budyšinje studowała. Tam so dźensnišej jubilaraj ze­znaštaj.

Hilža Pjechowa dźěłaše jako brigaděrka za plahowanje howjadow a swini na prodrustwje w Chrósćicach a pozdźišo w Miłoćicach. Mjez serbskimi kolegami a w serbskej swójbje je wona mjeztym rěč nawuknyła, wšo rozumi a čita tež Serbske Nowiny, byrnjež so jej jazyk tak prawje njewjerćał. Přiwšěm njetrjeba jeje dla nichtó němsce rěčeć. Jako čłonka DBD zastupowaše dwaj lětdźesatkaj zajimy wjesnjanow w gmejnskej radźe a bě wot 1981 tež dwě legislaturnej periodźe zapósłanča Ludoweje komory NDR.

25. winowca 1966 spožči bratr Jana Pjecha­ Cyril – tehdy kapłan w Radworju – dźensnišimaj złotymaj jubilaromaj w Chróšćanskej wosadnej cyrkwi sakrament mandźelstwa. Swójbje narodźichu so tři dźěći, mjeztym mataj złotaj jubilaraj swoje wjeselo nad wosom wnučkami a prawnučkom. Rady zhladujetaj na swój zeleny kwas z brašku Pawołom Kindermanom, kotryž doma swjećachu. Hosćinu zakónčichu z rejemi na legendarnej Čórlichec žurli z Klimantec kapału. Złotymaj mandźelskimaj a swojimaj swěrnymaj čitarjomaj přeje redakcija Serbskich Nowin wjele zboža a za přichod krutu čiłosć a strowotu. Alfons Handrik

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND