Puć po spisowaćelu pomjenowany

pjatk, 25. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Na swojim poslednim posedźenju lěta je Worklečanska gmejnska rada wčera jednohłósnje rozsudźiła, puć mjez Worklecami a Hornim Hajnkom pomjenować jako Šćežku Jurja Brězana.

Worklecy (aha/SN). Kaž wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) wčera rozłoži, běchu so do toho dokładnje zaběrali, kak móhli Jurja Brězana w jeho ródnej wsy trajnje z pomjenowanjom dróhi česćić. Tak rozjimachu wjacore móžnosće, a jako najlěpša ideja so wopokaza, wot spisowaćela rady wužiwany pućik wot jeho bydlenja w Hornim Hajnku do ródneje wsy po nim pomjenować. Rozsud tež přeswědčiwje wopodstatnichu, wšako kryje so pomjenowany wotrězk z Krabatowym pućom. Na te wašnje tohorunja tych na Jurja Brězana skedźbnjeja, kotřiž snano z kolesom po Krabatowym puću jědu.

Je wotpohladane, zo budu perspektiwnje na wjacorych městnach podłu puća wo wuznamnym spisowaćelu na wotpowědnje wuhotowanych tafličkach informować. Po jich zhotowjenju w serbskej a němskej rěči je předwidźane, wotkryće zwjazać z dostojnej zjawnej swjatočnosću.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND