Prawy puć namakać je ćežko

wutora, 10. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wo zwóńkowskej słužbje w Róžeńčanskej cyrkwi rěčeli

Róžant/Ralbicy (JK/SN). Wjelelětneho zwóńka Róžeńčanskeje cyrkwje Tomaša Glawša su minjenu njedźelu w Róžeńce po dopołdnišich kemšach rozžohnowali. Wobšěrnych powołanskich nadawkow dla njemóže Róžeńčan słužbu we a wokoło putniskeje cyrkwje hižo wukonjeć. Sčasom bě wón to wosadnemu fararjej Šćěpanej Delanej, kiž je za Róžeńčansku swjatnicu zamołwity, zdźělił a jeho zdobom prosył naslědnika abo rozrisanje za słužbu­ namakać. Farar Delan bě so móžnych kandidatow prašał, ale bjez wuspěcha­. Zetka so tuž z někotrymi z nich a z dotalnym zwóńkom wčera wječor na Ralbičanskej farje, zo by z nimi wo tym rěčał, kak móhli tuchwilny problem rozrisać.

Jako zwjeselace so na spočatku zetkanja wujasni, zo za sobotne kemše towarstwo Naša knjeni na lipje zwóńkowsku słužbu a tak přihot Božeje mšě přewozmje. Organizować a do plana zarjadować organistow za njedźelne Bože mšě je so Šunowčanka Hańža Bjeńšowa zwólniwa wuprajiła. Wona wšak hižo na mnohich kemšach w Róženće na pišćelach hraje. Wčera so nětko farar Delan kaž tež pjeć Róžeńčanow a jedna Sernjančanka najprjedy raz na to dojednachu, sej hač do jutrow­ słužby w Róžeńčanskej swjatnicy rozdźělić. Dotalny zwóńk nastaji za to trěbny plan a chce zwólniwych do trěbnych formalitow do a po kemšach zapokazać.

Na wčerawšim zetkanju so zdobom wujasni, zo je trjeba zamołwitosć za Róžeńčansku swjatnicu dołhodobnje a wěsće rozrisać. Tak chcedźa z Drježdźansko-Mišnjanskim biskopstwom jednać a puće namakać, zo bychu w přezjednosći z klóštrom Marijinej hwězdu w Pančicach-Kukowje zamołwiteho za Róžant kruće přistajili. Kaž farar Delan wobkrući, je starosće Róžanta biskopej Heinrichej Timmereversej składnostnje jeho njedawneho wopyta zdźělił a čaka na reakciju z ordinariata. Prašane pak su w tym zwisku tež jasne wuprajenja konwenta cistercienskow klóštra kaž tež na zamołwitych městnach w kruhu cyrkwinskeje wyšnosće. Rozrisać słužbu zwóńka jeničce nachwilnje z dobrowólnikami njewotpowěduje česći hnadowneho městna. Naležnosć potrjechi cyłe biskopstwo, wosebje­ pak serbske wosady. Snano namaka so w jich rjadach tón, kiž móhł zastojnstwo zwóńka přewzać. Te měło za njeho wunošne a za putnisku cyrkej spomóžne być. Zajimcy móža so na Ral­bičanskej farje abo pola Tomaša Glawša w Róžeńće přizjewić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND