Swinje, smjerd a žadyn kónc?

štwórtk, 02. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Ralbičanska kormjernja swini zaběra dale komunalnu politiku

Ralbicy-Róžant/Budyšin (JK/SN). Nic jenož hdyž w Ralbicach kormjernje swini dla smjerdźi, so zjawnosć za njerozri­sany problem planowaneho ponowjenja a rozšěrjenja kormjernje zajimuje. Kaž druhi zastupowacy wjesnjanosta gmejny Ralbicy-Róžant Michał Šołta (SWZ Delany) na januarskim posedźenju gmejnskeje rady­ wozjewi, je mějićelka kormjernje Anna­ Gröbner loni krótko do hód wo termin pola wjesnjanosty prosyła. Pozadk běchu wot wohnjoweje wobory zwěsćene njedostatki w kormjerni. Cyłkownje 21 tajkich pozicijow lisćina wobsahuje. Wo tych je chcyła knjeni Gröbner rěčeć, ale tež kak póńdźe dale z kormjernju. Terminowych ćežow dla pak so tale rozmołwa hakle 19. januara wotmě. Na rozmołwje wobdźělištaj so nimo Michała Šołty ze stron gmejny hišće Stanij Statnik jako twarski wěcywustojny kaž tež nawoda gmejnskeje wohnjoweje wobory Achim Měrćink. Tón skedźbni knjeni Gröbner na to, zo ma po zakonju winowatosć, wohnjoškitne njedostatki tak spěšnje kaž móžno wotstronić. Hewak hrozy pokuta hač do 20 000 eurow. Hižo 26.

januara předležeše gmejnje sep papjerow z namjetami, kak njedostatki w kormjerni wotstronić. Anna Gröbner je dowidźała, zo je wohnjoškit tež w jeje zajimje.

Na zarjadowanju CDU zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe 25. januara we Worklecach wupraji so tež přirjadnica Budyskeho krajneho rady Birgit Weber k problemej Ralbičanskeje kormjernje. Po jeje słowach je so krajnoradny zarjad­ rozsudźił zapřijeć prawiznisku kencliju, kotraž wokrjes při rozrisanju naležnosće w Ralbicach poradźuje. Srjedź februara chce so wokrjes k tematice kormjernje wuprajić. Kaž Birgit Weber zdobom přispomni budźe ćežko, planowanemu rozšěrjenju kormjernje zadźěwać. Tu steja předewzaćelske zajimy napřećo politice, kotraž nima wliw na hospodarske roz­sudy předewzaćelow. Jenička móžnosć wokrjesa wobsteji w tym, jasnje a wu­raznje rjadować wotběhi transporta hnójnicy a kruće kontrolować dodźerženje wobswětoškitnych naprawow kaž tež naprawy­ zwěrjoškita w kormjerni. Statny sekretar w sakskim ministerstwje za ratarstwo a wobswět Herbert Wolff, tohorunja na zarjadowanju CDU přitomny, po­twjerdźi, zo dźe w Ralbičanskej naležnosći wo priwatnopředewzaćelske zajimy, přećiwo kotrymž móže politika mało wuskutkować a nima sudźić, hač so hospodarjenje wudani abo nic. Na to nima politika wliw. Wona smě jenož wonkowne wuměnjenja za to rjadować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND