Wo zwjazku rozsudźa pozdźišo

štwórtk, 04. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wulka Dubrawa (CS/SN). Jednotliwe nadawki za přetwar jědźernje a wjacezaměroweje rumnosće Zakładneje a Swobodneje srjedźneje šule we Wulkej Dubrawje je tamniša gmejnska rada na swojim zańdźenym­ posedźenju rozdała. Sucho­twar přewozmje zawod z Wulkeho Wo­syka, nutřkowne a wonkowne durje kaž tež wokna wuměni firma z Klukša a sa­nitarne připrawy ponowi rjemjeslnik z Wulkeje Dubrawy.

Byrnjež radźićeljo na samsnym posedźenju wo zjawnoprawniskim zrěčenju k wutworjenju gmejnskeho zwjazka Wulka Dubrawa/Malešecy/Ra­dwor rozsudźić chcyli, su tónle dypk dnjoweho porjada šmórnyli. Kaž na posedźenju rěkaše, chcedźa najprjedy regionalnu konferencu a jeje wuslědki wočaknyć, prjedy hač so z temu dale zaběraja.

Wot 1. meje je w muzeju Margarećineje hěty widźeć wosebita wustajeńca składnostnje 160. róčnicy spožčenja ­tohole mjena. 18. junija změja tam ­podijowu diskusiju ze sakskej ministerku za runostajenje a integraciju Petru ­Köpping (SPD). Mjez druhim póńdźe wo to, kak běchu po politiskim přewróće Margarećinu hětu wotwiwali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND