Politikarjow sensibilizować

srjeda, 20. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Iniciatiwa za wobmjezowanje wobstatka wjelkow žněje dobry wothłós

Njeswačidło/Koslow (JK/SN). Wobsah a zaměr peticije je rěčnik iniciatiwneje skupiny za wobmjezowanje wobstatka wjelkow we Łužicy, Koslowčan Jurij Leb­za,­ čłonam Njeswačanskeje gmejnskeje rady na jich zašłym posedźenju rozłožił. Zdobom chcyše wón komu­nalnych politikarjow wo tym informować, kak wobydlerjo Budyskeho wokrjesa w naležnosći postupuja. Čłonojo gmejnskeje rady widźa w tym demokratiske prawo starosćiwych wobydlerjow. Z podpěru Njeswačan­skeje gmejny, ale tež dalšich, kotřiž su wo zaměrach iniciatiwy zhonili, su wuhlady dobre, być z peticiju w Sakskim krajnym sejmje wuspěšni.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND