Politikarjow sensibilizować

srjeda, 20. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Iniciatiwa za wobmjezowanje wobstatka wjelkow žněje dobry wothłós

Njeswačidło/Koslow (JK/SN). Wobsah a zaměr peticije je rěčnik iniciatiwneje skupiny za wobmjezowanje wobstatka wjelkow we Łužicy, Koslowčan Jurij Leb­za,­ čłonam Njeswačanskeje gmejnskeje rady na jich zašłym posedźenju rozłožił. Zdobom chcyše wón komu­nalnych politikarjow wo tym informować, kak wobydlerjo Budyskeho wokrjesa w naležnosći postupuja. Čłonojo gmejnskeje rady widźa w tym demokratiske prawo starosćiwych wobydlerjow. Z podpěru Njeswačan­skeje gmejny, ale tež dalšich, kotřiž su wo zaměrach iniciatiwy zhonili, su wuhlady dobre, być z peticiju w Sakskim krajnym sejmje wuspěšni.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND