Nawjes dóstanje nowy napohlad

srjeda, 01. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wulka Dubrawa/Zdźěr (CS/SN). Na swojim zašłym posedźenju je Wulkodubrawska gmejnska rada zelenu swěcu za nowowuhotowanje Zdźěrjanskeje nawsy dała. Při haće za hašensku wodu chcedźa ­płoninu wuplestrować, zo móhli tam ­busowe zastanišćo zarjadować. Zo při čakanju na bus nichtó do hata padnył njeby, připrawja škitnu lěsycu. Dale matej městnosć k wotstajenju kolesow a třěcha nastać, zo móhli so ludźo při dešću podstupić. Tež płoninu na tamnym boku puća chcedźa plestrować. Nastajeny budźe tam zornowcowy kamjeń jako studnja, z kotrejež ma so woda do susodneho hata­ žórlić, a wutworjene budu někotre móžnosće k posydnjenju. Zdźěrjanska nawjes­ ma so z městnosću zetkawanja stać, rjekny Wulkodubrawski wjesnja­nosta Lutz Mörbe (njestronjan). Napra­wu financuja­ nimo swójskich srědkow ze spěchowanskeho programa Leader.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND