Dialog dale wjesć a podłožki iniciatiwje spřistupnić

wutora, 16. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Předsydka wobydlerskeje iniciatiwy Luiza Dučmanowa (naprawo) je čłonam peticiskeho wuběrka połoženje při Plusnikečanskej skale rozłožiła. Foto: Steffen Unger Předsydka wobydlerskeje iniciatiwy Luiza Dučmanowa (naprawo) je čłonam peticiskeho wuběrka połoženje při Plusnikečanskej skale rozłožiła. Foto: Steffen Unger

Malešecy (SK/SN). „Lědma hdy je so tajki kruh zešoł kaž na dźensnišim wuradźowanju peticiskeho wuběrka krajneho sejma­ w Malešecach“, praji moderator, zapósłanc sejma Jörg Vieweg (SPD) wčera na městnje w naležnosći Plusnikečanskeje skały. We „Wódnym mužu“ wu­radźowachu čłonojo Sakskeho krajneho sejma Marion Junge (Lěwica), Patricia Wissel (CDU), Hajko Kozel (Lěwica), Marko Šiman (CDU) a Jörg Vieweg (SPD) hromadźe ze zastupjerjemi krajnych a wo­krjesnych zarjadow a čłonami wobydlerskeje iniciatiwy wo peticiji, kotruž bě wjace hač 600 wobydlerjow Malešansko-Plusnikečanskich kónčin poćeženjow hary a procha ze skały dla krajnemu sejmej zapodało. „Problemy so po lěće 1998, jako­ bu płaćiwa zawodna dowolnosć za Plusnikečansku skału data, lěto wob lěto přiwótřachu“, wu­zběhny rěčnica woby­dlerskeje iniciatiwy Luiza Dučmanowa, potwjerdźejo tak přičinu zapodaća.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND