Wjes njesmě kupa być

štwórtk, 16. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wobydlerjo žadaja sej asfaltowu dróhu z Drěwcow do Złyčina

Drěwcy (AK/SN). Wot decembra maja na železniskej čarje mjez Wojerecami a pólskej hranicu wšědnje nakładne a wosobowe ćahi nimo Drěwcow jězdźić. Železniski přechod na Tranjowskej dróze je jenički kruty přijězd do wsy. Dyrbjeli-li dróhu nadobo zaraćić, by wjes izolowana była. „Drěwcy njesmědźa žana wobchadna kupa być“, rěkaše zawčerawšim na woby­dlerskej zhromadźiznje. Wjace hač 40 wobydlerjow kaž tež zastupjerjo gmejny, wokrjesa, kraja, biosferoweho rezerwata a Němskeje železnicy běchu do hosćenca přišli.

„2005 bě Łazowska gmejnska rada rozsudźiła, železniski přechod na Lipinskim puću zawrěć. Za to měješe alternatiwa nastać“, rozłoži twarski nawoda gmejny Wolfgang Tietze. Wot toho časa su wjacore warianty pruwowali. Wšitke pak rozdźělnych přičin dla zwrěšćichu. Aktualnje rozmysluja wo tym, zwisk z Drěwcow do Złyčina wožiwić. Tři metry šěroki puć ma nastać, kotryž chcedźa po šěrokosći dweju metrow wuplestrować. Tamny meter wukładu z betonowymi kamjenjemi. W nuzowych a hawarijowych padach móhli puć wužiwać. Wón hodźał so runje tak za jězdźidła ratarstwa a lěsnistwa, ­za kolesowarjow kaž tež za jězbne stoły.

Kulowski planowar Horst Alte rěčeše wo móžnym kompromisu. Tež z přirodoškitneho wida je rozrisanje zastupujomne, měnješe nawoda zarjadnistwa biosfe­roweho rezerwata Torsten Roch. Wšako ma so po móžnosći mało do přirody zasahnyć. „Přirodoškit haj – ale z rozumom. A nic přećiwo ludźom“, kritizowachu wobydlerjo. „My tu bydlimy, a naše zajimy su wažne“, woni měnjachu. Wobydlerjo a wjesna rada žadaja sej, asfaltowu dróhu z Drěwcow do Złyčina. Tak móhli tam tež wosobowe awta wšědnje jězdźić. Za to chcetaj so přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz na wokrjesnej a zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Frank Hirche (CDU) na krajnej runinje zasadźić. „Fachowje njeda so hižo ničo rozrisać, jenož politiski rozsud pomha“, rjekny čłon wjesneje a gmejnskeje rady Dietmar Sora. Wón faworizuje mały zwisk mjez woběmaj wsomaj z městnami k wuwinjenju. Tež wobydlerka Astrid Gräfe žada sej spěšne rozrisanje. Po jeje słowach dyrbjał přechod na Lipinskim puću dale wote­wrjeny wostać.

Po wuprajenju Holgera Brauny wot Němskeje železnicy je železniski přechod na Tranjowskej dróze wot dźensnišeho hač do soboty, 18. awgusta, zawrjeny, dokelž ­dyrbja kolije na doskónčne městno skłasć. W tym času wjedźe wobchad po přechodźe na Lipinskim puću. Tón budźe potom wot 20. awgusta dospołnje zawrjeny. 7. septembra milinowód na železniskej čarje wot pólskeje hranicy pola Zentendorfa hač do Hórnikec přizamknu. Wot 29. oktobra chcedźa čaru wužiwać. Najprjedy pře­wjedu wjele probowych a měrjenskich jězbow ze wšelakimi ćahami a ze spěšnosću hač do 160 km/h. Wot decembra budu tam nakładne a wosobowe ćahi re­gularnje jězdźić. Wostanje nadźija, zo ­za Drěwcy hač do toho rozrisanje nadeńdu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND