Film wabi za domiznu

pjatk, 31. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Z imageowym filmom „Wróćo do domizny“ wabi Wojerowska młodźinska měšćanska rada intensiwnje za zwjazanosć z městom nad Čornym Halštrowom. To podšmórny předsydka towarstwa Marija Skvoznikova wutoru na předstajenju w měšćanskej radźe. Po prěnim lońšim imageowym filmje­ „Wostać abo woteńć?“ je to nětko druhi wabjenski pask Wojerowskich młodźinskich radźićelow. A tón ma tym, kotřiž su měsće wostali abo so zaso do Wojerec wróća, zmužitosć spožčić. Nowa pjećmjeńšinska dokumentacija, wobswětla bydlenske móžnosće, dźěłowe wiki, hladanje dźěći, infrastrukturu, kulturu a jězorinu. Wona nasta w zhromadnym dźěle z filmy­twór­com Benjaminom Kramerom. Słowa jimaja so nimo wyšeho měšćanosty Ste­fana Skory (CDU) Alex Fietzek z Wojerowskeho bydlenskeho drustwa Žiwjenske rumy, Steffen Markgraf z Wojerowskeje bydlenskeje towaršnosće kaž tež zastupjerjo socialnych zarjadnišćow a wosebje tajcy, kotřiž su so nawróćili.

K nawrótnikam słuša Chrystof Wowčerk z Němcow. Wot lěta 2009 pisaše młody historikar na Poruhrskej uniwersiće Bochum swoju disertaciju wo wukročenjach přećiwo cuzym 1991 we Wojerecach. Doktorske dźěło „Što budźe, hdyž časowa bomba rozbuchnje?“ – socialnostawizniska analyza wo wukročenjach we Wojerecach w septembru 1991“ bu w lěće 2014 wozjewjene. We hłuboko sahacym a jara detailěrowanym zhla­dowanju wopisuje Wowčerk w swojim dźěle předstawizny, přičiny a sćěhi wukročenjow. Młody muž bydli dźensa zaso w swojej domiznje.

Dalši na filmje wobdźěleny je Nick Jantschke, kiž w měsće jako samostatny předewzaćel wabjensku agenturu na­wjeduje. Jantschke potencial za hospodarske a turistiske wuwiće Wojerec po­zitiwnje hódnoći a chce so na nim sobu wobdźělić.

Młodźinska měšćanska rada nadźija so nětko wulkeho wothłosa kaž tež konstruktiwneje kritiki filma.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND