Wěžu jako wjeršk zachowaja

pjatk, 28. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Stacionarny hospic móža spočatk 2019 w Biskopicach twarić započeć

Biskopicy (UM/SN). Nowotwar stacionarneho hospica w Biskopičanskej twjerdźiznje je dźeń a konkretniši. „W zašłych dnjach je tež poslednja hišće trěbna dowolnosć, mjenujcy ta za wottorhanje dźělow twarjenja, pola nas dóšła“, wjeseli so za planowanje zamołwity architekt Daniel Neuer. W zwisku z hižo před něšto tydźenjemi přizwolenej twarskej dowolnosću je tuž nětko jasne, zo móža spočatk 2019 twarić započeć. Poslednje wuměnjenje je, zo so na wupisanje tež firmy přizjewja, štož wšak dźensa samo­zrozumliwe njeje.

„W januaru chcemy někotre dźěle ­stareho twarjenja wottorhać započeć“, konkretizuje Daniel Neuer start twarskich dźěłow. Paralelnje k tomu chcedźa hišće kmane historiske twarske elementy kaž durje a zornowcowe platy ­zachować a najprjedy raz składować. Po žadanju pomnikoškitneho zarjada ma je Křesćanski hospic wuchodneje Sakskeje jako nošer zarjadnišća do nowotwara ­zapřijeć. Scyła ma pomnikoškit při twarskim projekće wažne słowo sobu rěčeć, wšako jedna so při twjerdźiznje wo ­najstarši zachowany dom města Biskopicy. Wotpowědnje łahodnje so twarski knjez historiskemu architektoniskemu ansamblej bliži. „Wěžu a fasadu ze směra puća zachowamy“, podšmórnje Daniel Neuer.

To pak budźe hakle třeći krok. Po wottorhanju a zawěsćenju steja najprjedy raz wobšěrne hłubokotwarske dźěła na planje. „Z chětro wysokim stawom dnowneje wody a z hlinojtej pódu je twarnišćo wšo druhe hač optimalne“, wě architekt. Tuž dyrbja masiwne stołpy hač do 1,2 metraj do zemje točić, zo móhli kruty fundament stworić. Hakle potom móže so wysokotwar přizamknyć. Naćiski projekta pokazaja, zo w Ochranowje zaměstnjeny nošer a tam tohorunja bydlacy architekt při wuhotowanju fasady swój pochad zatajić njemóžetaj – a to tež nochcetaj. Bjez přehnawanja směło so rjec, zo wosrjedź Biskopic mały čwak Ochranowa nastanje. Wjeršk w poprawnym a přenjesenym zmysle twori wěža twjerdźizny, kotraž w rumnostnym koncepće wažnu rólu hraje. W njej nastanjetej słužbna stwa chorobnych sotrow a poschod wyše rum ćišiny.

Za Křesćanski hospic wuchodneje Sakskeje su Biskopicy po Ochranowje druhe stacionarne městno. Mjeztym je tež Diakoniski wustaw Emaws stacionarny hospic w Niskej twarić započał. „Wusměrjamy so přewažnje na region wuchodnje Drježdźan, ale tež region mjez Kamjencom a Wojerecami słuša k našemu teritorijej“, rozłoži jednaćel Stephan Wilinski. Potrjeba we wuchodnej Sakskej po jeho měnjenju woprawnja, zo su tule tři tajke zarjadnišća zaměstnjene. W kóždej z nich je dwanaće městnow za na smjerć chorych wobydlerjow. W Niskej stej dwě z toho za dźěći a młodostnych rezerwowanej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND