Šansy ze strukturneje změny

štwórtk, 31. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Ministerski prezident w Zhorjelcu wabił z njej ofensiwnje wobchadźeć

Zhorjelc (AK/SN). Ze zawjazowacym zako­njom wo naprawach chce Sakska srědki we wysokosći 1,3 miliardow eurow zaměrnje wužiwać, kotrež chce Zwjazk lětnje hač do 2038 za strukturnu změnu we Łužicy přewostajić. Zdobom wabi kraj w Berlinje za dołhodobnje płaćiwe pospěšene planowanske prawo. „Zhromadnje z wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc chcemy so jako swobodny stat za to za­sadźić. Dyrbimy zmištrować, zo docpěwamy za wažne twarske předewzaća po pjeć­ do dźesać lětach twarske prawo“, podšmórny sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) wčera na posedźenju Zhorjelskeho wokrjesneho sejmika. Strukturna změna wotkryje Łužicy w dobje 20 lět wulke šansy, wón wu­zběhny.

Kretschmer mjenowaše jako najwaž­niše infrastrukturne předewzaća podlěšenje zwjazkoweje dróhi B 178 na sewjer, twar srjedźoněmskeje wobchadneje trasy wot Halle přez Lipsk, Torgau, Choćebuz hač do Běłeje Wody, elektri­fikaciju železniskeju čarow Choćebuz–Zhorjelc a Drježdźany–Zhorjelc kaž tež ICE-zwisk Berlin–Choćebuz–Běła Woda–Wrócław. Ze swojim wobzamknjenjom wo rozdaću šěrokopasmoweho wutwara je sejmik prawje a dalokowidnje rozsudźił. Po słowach ministerskeho prezidenta je statna kenclija nětko samostatny wotrjad „strukturna změna“ zarjadowała, kotrež potrjechenym regionam poboku steji. Łužica, tak rjekny Kretschmer, dyrbjała so wot wuhloweho regiona na re­gion za slědźenje a inowaciju přetworić. „Zwjazk je připrajił w Zhorjelcu němsko­-pólski slědźerski institut KASUS wu­tworić.“ Renoměrowanej zarjadnišći Maxa Planckowy institut a Helmholtz-institut stej nošerjej noweho slědźenišća.

„Łužica njesmě přejara wot nadre­gionalnych koncernow wotwisna być“, žadaše sej Heike Zettwitz, decernentka za wobswět, twarski dohlad, lěsnistwo a wokrjesne wuwiće. Hač do kónca 2019 ma Łužiska dźěłarnja přichoda „strategiju digitalizacije“, „strategiju 5 G – wutwar syćow“, „wobchadnu strategiju“ a „hospodarskopolitiski wodźenski wobraz“ zdźěłać. Nimo toho ma hač do lěta 2020 „wodźenski wobraz Łužica“ nastać, kaž Zettwitz informowaše.

Z wjetšinu 48 hłosow, z 16 ně-hłosami a jědnaće hłosawzdaćemi sćěhowaše sejmik namjet frakcije CDU, strukturnu změnu ze stron Zhorjelskeho wokrjesa aktiwnje přewodźeć. B 178 ma so jako štyričarowa rozšěrjena zwjazkowa dróha na sewjer podlěšić. Tež wutwar a elektrifikacija železniskeju čarow Drježdźany–Zhorjelc a Choćebuz–Zhorjelc, pospěšena elektrifikacija Zhorjelskeho dwórnišća a wutwar zwiska Žitawa–Drježdźany namjet konkretnje mjenuje. 30 wokrjesnych radźićelow přihło­sowaše namjetej AfD z precizowanjemi k namjetej CDU, 24 bě přećiwo tomu, 19 so hłosa wzda. Zwrěšćił je namjet frakcije Zwjazka 90/Zelenych, krajnemu radźe Berndej Lanze (CDU) nadawk dać, wažne prašenja za sćěhi strukturneje změny wujasnić a namjety předpołožić, kak móhli ko­muny, hospodarstwo a ludnosć do tych procesow zapřijeć. Jeno 17 radźićelow namjet podpěraše, 43 bě přećiwo tomu při 13 hłosawzdaćach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND