Wjace pjenjez za Wojerecy a wsy

srjeda, 27. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Prěni wobydlerski hospodarski plan za Wo­jerecy a přisłušace wsy je nimale na cilu. K tomu bě so měšćanska rada wčera wuznała a z wjetšinu hłosow lisći­nu namjetow za etat wobzamknyła.

Wojerecy (AK/SN). „Cyłkownje 180 wobydlerskich namjetow je dóšło, mjez nimi 122 namjetow jednotliwcow, skupin a towarstwow. 92 namjetow Wojerowska měšćanska rada přiwza, dohromady 88 radźićeljo wotpokazachu, dokelž wone budget překročeja, su přepowšitkownje sformulowane, abo su z přewysokimi naslědnimi kóš­tami zwjazane.“ To rozłoži wčera Olaf Dominick, nawoda běrowa wyšeho měšćanosty a čłon dawkoweje skupiny wobydlerski etat, na napraš­o­wanje měšćanskeho radźićela Martina Schmidta (CDU).

Cyłkowna suma wobydlerskeho hospodarskeho plana za lěta 2018 do 2020 wučinja 210 000 eurow, kóžde lěto tuž 70 000 eurow. Su pak diferency mjez mě­stom­ a wjesnymi dźělemi. Wo­jerow­ske stare a nowe město matej lětnje 50 000 eurow k dispoziciji, Brětnja-Michałki, Němcy, Hórnikecy, Čorny Chołmc a Ćisk po 4 000 eurach. W času wot 28. nowembra do 11. januara běchu wobydlerske namjety dochadźeli. Za cyłkowne po­stu­powanje su dawkowu skupinu wutworili, kotraž so wo dawkowe naležnosće kaž tež wo dokumetaciju a kontrolu cyłkowneho procesa stara.

Po wobzamknjenju Wojerowskeje měšćanskeje rady přihotuja nětko hło­sowanski lisćik za wobydlerjow. Woby­dlerska zhromadźizna ma 5. měrca dokładnišo wo dalšim postupowanju informować. Kóždy wobydler móže cyłkownje tři hłosy wotedać. Měšćanska rada potom doskónčnje rozsudźi. W jednotliwym dźe wo město Wojerecy, wo to, dróhi, puće a naměsta wobnowić, seniorow a potrěbnych spěchować kaž tež zjawny wobchad a wobchadnu wěstotu polěpšić. Dalše předewzaća su restawrowanje a zachowanje pomnikow kaž tež kulturnych a wuměłskich twórbow. W tójšto namjetach dźe wo to, hrajkanišća w měsće porjeńšić. Wažny namjet za Brětnju-Michałki je nowowuhotowanje hornjeho poschoda domizniskeje stwy we wobydlerskim domje wsy. Dalše namjety mjez druhim su zatwarić dźělnu kuchnju w Hórnikečanskim wobydlerskim domje, instalować třěšku busoweho zastanišća w Ćisku a stajić płót při dróhomaj w Němcach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND