Wobě wsy samej rozsudźitej

póndźela, 08. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Komunalnu pawšalu wužiwaja za tójšto małych projektow

Dźěwin (AK/SN). Lětnu pawšalnu připokazanku Swobodneho stata Sakskeje we wobjimje 70 000 eurow chce Dźěwinska gmejna zmysłapołnje a zaměrnje zasadźić. Kaž gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju wobzamknychu, ma Dźěwin (Groß Düben) 38 000 eurow za nowowuhotowanje wjesneho srjedźišća dóstać. 32 000 eurow dóstanje Brězowka (Halbendorf) za wjesny towarstwowy dom. Kaž radźićel Oliver Peto rozprawješe, bě Brězowska wjesna rada cyłu lisćinu trěbnych naprawow zestajiła. Dźěl swojich pjenjez chcedźa tež za młodźinski klub wudać. „Jasne je, zo kóžda wjes samostatnje rozsudźi, za čo chce pjenjezy wudać. Tak su diskusije w gmejnskej ­radźe zbytne“, měnješe radźićelka Ires Ferscho, po tym zo bě mjez radźićelemi sčasami k njedorozumjenjam dóšło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND