Wobě wsy samej rozsudźitej

póndźela, 08. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Komunalnu pawšalu wužiwaja za tójšto małych projektow

Dźěwin (AK/SN). Lětnu pawšalnu připokazanku Swobodneho stata Sakskeje we wobjimje 70 000 eurow chce Dźěwinska gmejna zmysłapołnje a zaměrnje zasadźić. Kaž gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju wobzamknychu, ma Dźěwin (Groß Düben) 38 000 eurow za nowowuhotowanje wjesneho srjedźišća dóstać. 32 000 eurow dóstanje Brězowka (Halbendorf) za wjesny towarstwowy dom. Kaž radźićel Oliver Peto rozprawješe, bě Brězowska wjesna rada cyłu lisćinu trěbnych naprawow zestajiła. Dźěl swojich pjenjez chcedźa tež za młodźinski klub wudać. „Jasne je, zo kóžda wjes samostatnje rozsudźi, za čo chce pjenjezy wudać. Tak su diskusije w gmejnskej ­radźe zbytne“, měnješe radźićelka Ires Ferscho, po tym zo bě mjez radźićelemi sčasami k njedorozumjenjam dóšło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND