„Rozsudy dyrbja zrozumliwe być“

srjeda, 08. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 René Wjacławk  Foto:  SN/Maćij Bulank  René Wjacławk Foto: SN/Maćij Bulank

Přeswědčenja dla, ze swojimi kmano­sćemi zamołwiće na dobro swojeje komuny skutkować chcyć, je so wón rozsudźił, za gmejnsku­ radu Ralbicy-Róžant kandidować. Rěč je wo Renéju Wjacławku. „Mam to za wuraz zwólniwosće, nadawki a zamołwitosć přiwzać“, Ralbičan praji. Rozmyslował wo tym bě Wjacławk hižo dlěje, wšako na wsy tu a tam wo najwšelakorišich temach rěčiš. Tak su tež jeho narěčeli, a tuž rozsudźi so za Swobodne wolerske zjednoćenstwo (SWZ) Delany nastupić. „Jeho profil a zaměry su mje narěčeli a wobsah mje přeswědči, mjez druhim, zo ma SWZ narok, njewotwisnje wot etablěrowanych politiskich stron, organizacijow a towarstwow skutkować a zo po swojich kmanosćach wšitke wobłuki gmejnskeje politiki zapřija“, wuswětla 42lětny, kiž je zdobom direktor Budyskeho Serbskeho gymnazija. Dale chce wón aktiwnje a předewšěm kedźbliwje z resursami komuny wobchadźeć kaž tež konstruktiwnje jeje wuwiće spěchować. Za jara wažne Wjacławk ma, zo je delanske zjednoćenstwo cyłk angažowanych wobydlerjow, kiž so wo wobstajnu a transparentnu gmejnsku politiku prócuja.

„Rozsudy dyrbja zrozumliwe być a ludnosći jasne“, je wón přeswědčeny.

Jako nowačk w komunalnej politice ma René Wjacławk hižo někotre zaměry. Najprjedy pak chcył připosłuchać, předewšěm wobydlerjam a dalšim gmejnskim radźićelam, zo móhli stajnje na dobro komuny rozsudźeć. Wosebje angažować chce so wučer na polu kubłanja. „Hladajo na šulu a pěstowarnju w Ralbicach chcemy atraktiwne a powabne stejnišća wudźeržować. Tak dźemy zesylnjeni do přichoda a komuna wostanje młodym swójbam powabna“. Janek Wowčer

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND