Spominaja na 300 lět wobstaća winicy w Małej Nydeji

pjatk, 31. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (KD/SN). Před 300 lětami bě hrabinka Katharina von Teschen jako wobsedźerka Wojerowskeho knjejstwa winicu w Małej Nydej znowa zapołožić dała. Cyle w znamjenju tohole jubileja steji njedźelu, 2. junija, lětuše zarjadowanje Wojerowskeje Kulturneje fabriki „KunstLandStrich“, na kotrymž so prawidłownje tež wobydlerjo z Małeje Nydeje, předewšěm ći z Winicoweje hasy, wobdźěleja. Tak chcedźa na přikład Petschikecy a dalše swójby swoje statoki wopytowarjam wočinić a na nich něhdyše ratarske žiwjenje wokoło Wojerec pokazać. Nimo toho wotměje so pola Petschikec njedźelu w 15 hodź. přednošk, na kotrymž porěči Marcel Steller z Wojerowskeho měšćanskeho muzeja wo winicarstwje we Łužicy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND