Dwurěčne kamjentne pućniki bychu tež historiski podawk byli (5)

srjeda, 07. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Zanjechany kamjentny pućnik na Radworskej hasy Pod dubami (naprawo) móhł hižo  bórze dwurěčnje popisany być.  Fotomontaža: Claudia Knoblochec Zanjechany kamjentny pućnik na Radworskej hasy Pod dubami (naprawo) móhł hižo bórze dwurěčnje popisany być. Fotomontaža: Claudia Knoblochec

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež su we wobłuku wubědźowanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowali? W lětušim lětnim serialu Serbskich Nowin­ wam projekty předstajamy.

Zanjechane stare kamjentne pućniki wokoło Radworja su wjesnjana Jana Nuka hižo dołho mjerzali. Trochu zawistnje dyrbješe wón tomu přihladować, kak z naležnosću w druhich gmejnach wobchadźeja, na přikład w Hodźiju. Tam su dawno zdokonjeli tajke mězniki wob­no­wić. Wšitke pospyty, pućniki tež w Ra­dworju ponowić a dwurěčnje wozna­mjenić, su dotal na trěbnym swójskim podźělu zwrěšćili, kotryž dyrbiš přino­šować, chceš-li spěchowanske srědki wuži­wać.

Namołwa k iniciatiwje „Čiń sobu“ bě tuž bywšemu předsydźe Domowiny pohon­ so do dźěła dać. Rozhladujo so po gmejnje móžeše wón cyłkownje jěd­na­će starych kamjentnych pućnikow „znosyć“. Te steja w Radworju na hasy Pod dubami runje tak kaž na nawsy. Dal­še­ ponowjenja nuznje trěbnych objek­tow su w Bronju, na křižowanišću mjez Bronjom a Nowym Bronjom, w Chelnje, w Radworskim Haju, w Lutobču, we Łupoji, Łupjanskej Dubrawce, w Kamjenej a Stróžišću.

Po oficialnym wuznamjenjenju projekta w juniju w Drježdźanach je nětko takrjec zelena swěca data. Do toho wšak bě tójšto dźěła: Zarjad za pomnikoškit, kotryž projekt fachowje dohladuje a přewodźa, žadaše sej nadrobne zestajenje wšitkich potrjechenych pućnikow. Widźeć wězo tež chcedźa, kak měli wone po ponowjenju wupadać. Haj, samo družinu barby, kotraž ma so wužiwać, a formu pismikow dyrbjachu zapodać. Janej Nukej k pomocy bě Claudia Knoblochec, kotraž­ je fotowu dokumentaciju čestnohamtsce zestajała a pućniki w kompju­teru hižo raz tak popisała, kak móhli pozdźišo wupadać. Radworski molerski mišter Jan Wjesela bě fachowy poradźowar nastupajo barbu a pismo.

Radworčanej Janej Nukej bychu nowe pućniki tež tajke něšto kaž historiski podawk byli: Hišće nihdy w stawiznach njemějachu Serbja dwurěčne kamjentne pućniki. Němska wyšnosć je stajnje je­nož­ němske napisy dowoliła. Tuž by to do­tal njesłyšane dobyće było. Hišće w aw­gusće móhli dźěła zahajić. „Sym opti­mist“, měni Jan Nuk. Prěnje prak­tiske na­zho­njenja wšak móžachu hižo loni­ zběrać, jako su ponowjeny pomnik za zničenu wjes Hronow mjez Kamjenej a Wulkej Dubrawu z wotpowědnymi in­for­maci­ski­mi taflemi postajili. Projekt podpěrałoj běštej swój čas Radworska cyrkwinska wosada a chór Meja. Tón je lětsa projektne nošerstwo za „pućniki“ přewzał.

Marko Wjeńka

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND