Nowa gmejnska rada spřisahana

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Tójšto dźěła mějachu nowowuzwoleni čłonojo Radworskeje gmejnskeje rady na swojim wčerawšim konstituowacym posedźenju, po tym zo běchu přisahu złožili.

Radwor (SN/MKWj). Na 20 dypkow wo­při­­jacym dnjowym porjedźe stejachu najprje­dy raz wólby w srjedźišću. Tak měja­chu gmejnscy radźićeljo w tajnych wólbach wo tym rozsudźić, štó gmejnu přichodnje w zaměrowym zwjazku Sprjewica, w gmejnskim zwjazku z Wulkej Dubrawu a Malešecami kaž tež w Radworskej šulskej konferency zastupuje.

Na spočatku posedźenja měješe wjesnjanosta Wincenc Baberška česć, přitomnych 16 radźićelow spřisahać. Serbscy radźi­ćeljo złožichu slub na dobro gmejny w swojej maćeršćinje. Za zastupowa­ceho wjesnjanostu wuzwolichu Pětra Klimana, kiž tele zastojnstwo hižo wjele lět wukonja.

Wobšěrniša debata nasta w zwisku z pla­nowanym rozšěrjenjom dwora Ra­dworskeje šule, štož je předewšěm wuslědk iniciatiwy a prócowanjow radźićela Jovana Hrjehorja. Po jeho słowach hodźał so njewužiwany areal mjez hłownej dróhu a šulu na „zetkawanski šulski dwór“ wutwarić, kotryž móhli předewšěm hortowe dźěći wužiwać. Za to je wón samo pjenjezy sponsorow znosył. Porno tomu so zastupnicy zakładneje a srjedźneje šule bojachu, zo móhli wudawki za nowy dwór na njedobro inwesticijow za digitalizaciju kubłanišća być. Na kóncu gmejnscy radźićeljo rozsud wo tym přestorčichu.

Rozsudźić pak mějachu nowi gmejnscy radźićeljo tež wo terminje bližacych so wólbow wjesnjanosty. Woni wobzamk­nychu wólby 9. februara 2020 přewjesć, byrnjež w tym času runje zymske prózdniny byli. Dyrbjało-li druhe koło wólbow trěbne być, měło so wone 23. februara wotměć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND