Stare lokomotiwy w nowej zamkarni

wutora, 20. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Sven Schlenkrich je jako projektowy nawoda zamołwity za generalnu reparaturu stareje lokomotiwy. Foto: Constanze Knappowa Sven Schlenkrich je jako projektowy nawoda zamołwity za generalnu reparaturu stareje lokomotiwy. Foto: Constanze Knappowa

Běła Woda (CK/SN). Po nimale dwěmaj lětomaj twarskeho časa je towarstwo Mužakowska lěsna želznica nětko do swojeje noweje zamkarnje lokomotiwow přeprosyło. Wona je šěsć metrow wysoka a 23 metrow dołha. Dokelž su pod njej stare podkopki, natwarichu halu na 18 betonowych sćežorach, kotrež dwanaće metrow hłuboko do zemje sahaja. Dokelž wone po połojcy we wodźe steja, dyrbja je přidatnje před włóžnotu škitać, štož płaći přidatne 100 000 eurow. Dohromady płaćeše hala z třomi nowymi wuhibkami a 160 metrami kolijow poł miliona eurow. Swobodny stat Sakska drje přida 75 procentow ze spěchowanskich horncow, swójski podźěl towarstwa pak je jeho hranicy překročił, měni předsyda Olaf Urban. Trěbne běchu tuž dary.

Hala ma płunowe tepjenje, tak zo móža ju tež w zymje za reparatury wužiwać. Tak mjenowana přepytowanska jama zmóžnja, sej lokomotiwy wotdeleka dokładnje wobhladać. Pódlanska rumnosć budźe zamkarnja za wobdźěłanje metala, dalša archiw. 24 lět bě so towarstwo wo swójsku zamkarnju prócowało. Hakle z nowymi směrnicami za wuskočarowe železnicy móžachu swój són spjelnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND