Najebać woheń wóčny lěkar dźěłał

srjeda, 11. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wojerowski wóčnolěkarski medicinski zastaranski centrum Łužica je wohenja dla wulku škodu poćerpjeł. Najebać to pak bě dźakowano njesprócniwemu dźěłu medicinarjow  zastaranje pacientow zawěsćene. Foto: Ulrike Herzger Wojerowski wóčnolěkarski medicinski zastaranski centrum Łužica je wohenja dla wulku škodu poćerpjeł. Najebać to pak bě dźakowano njesprócniwemu dźěłu medicinarjow zastaranje pacientow zawěsćene. Foto: Ulrike Herzger

Spočatk septembra we Wojerowskim wóčnolěkarskim zastaranskim centrumje Łužica wudyrjeny woheń drje je wjetšu wěcnu škodu zawinił. Zastaranje pacientow pak wosta zawěsćene.

Wojerecy (SN/mwe). Mjez pacientami we wóčnolěkarskim zastaranskim centrumje we Wojerecach su nimo měšćanow a pacientow z Kulowa a Njedźichowa tež mnozy z wokolnych wsow, kaž ze Salowa­ abo Rachlowa. 3. septembra je w twarjenju woheń wudyrił, w třěšnym wobłuku so płomjenja wupřestrěwachu. Spěšnje běchu wohnjowe wobory na městnje, zo bychu woheń zhašeli. Połoženje bě dosć komplikowane, tak zo dyrbjachu tež medicinske nastroje na delnich poschodach škitać. Nimo kame­radow Wojerowskeje powołanskeje wohnjoweje­ wobory su wobornicy z Kinajchta, Němcow a Ćiska kaž tež z wokolnych městow a gmejnow – cyłkownje bě 70 kameradow z 20 jězdźidłami zasadźenych – płomjenja hašeli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND