Na wikach 150 družin hribow wobdźiwali

póndźela, 14. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Dobyćerski kirbs wobhladachu sej sobotu w Koćinje Adam Kaźmierski, Karl-Heinz Winter, Frank Čórlich a Tobias Kockert (wotlěwa). Foto: Alfons Handrik Dobyćerski kirbs wobhladachu sej sobotu w Koćinje Adam Kaźmierski, Karl-Heinz Winter, Frank Čórlich a Tobias Kockert (wotlěwa). Foto: Alfons Handrik

Lětsa bě to mjeztym dźesaty raz, zo wuhotowa Koćinski zawod Krabatowy mlokowy swět na iniciatiwu jednaćela Tobiasa Kockerta žnjowy dźakny swjedźeń.

Koćina (aha/SN). Kaž minjene lěta dźeń do Kulowskeje kermuše, zahajichu tež tónraz swjedźeń z požohnowanjom płodow, a to tónkróć z kapłanom Adamom Kaźmierskim. Młody pólski duchowny před wulkej syłu přitomnych pokaza serbsce a němsce na politiske a hospodarske napjatosće a wuzběhny, „zo mamy so Bohu dźakować za dobre a wu­nošne žně“. Za to so serbsce a němsce pomodlichu. Dźiwajo na wjele serbskich wopytowarjow, jich organizatorojo kermušnych wikow tež z napisom w jich maćeršćinje witachu. Něhdźe 50 wikowarjow z cyłeje Sakskeje kaž tež wjacori ze susodneje Braniborskeje poskićowaše najwšelakoriše wudźěłki. Jich paleta sahaše wot wołmjanych nohajcow přez eteriske wolije hač k zubnej pasće z hojenskich rostlin. Jara požadane běchu wudźěłki z hojenskeje rostliny canabis, najstaršeje wužitneje přećiwo wjacorym chorosćam.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND