Harig kluč dwórnišća dóstał

srjeda, 04. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Inwestor Jörg Drews (nalěwo) je krajnemu radźe Michaelej Harigej a 2. přirjadnicy krajneho rady Birgit Weber symboliski kluč dwórnišća přepodał.  Foto: Uwe Menschner Inwestor Jörg Drews (nalěwo) je krajnemu radźe Michaelej Harigej a 2. přirjadnicy krajneho rady Birgit Weber symboliski kluč dwórnišća přepodał. Foto: Uwe Menschner

Budyšin (UM/SN). Inwestoraj Jörg Drews a Gerald Lucas staj wčera dopołdnja Budyskemu­ krajnemu radźe Michaelej Harigej (CDU) symboliski kluč Budyskeho dwórnišća přepodałoj. Tak móže nětko wulki dźěl zarjadnistwa wokrjesa do twarjenja na tradicije bohateho domu, přećahnyć. Cyłkownje 220 sobudźěłaćerjow, předewšěm socialneho a młodźinskeho zarjada kaž tež zarjada za wustajowanje jězbnych dowolnosćow, w přichodnych tydźenjach do swojich nowych běrowow zaćehnje – dohromady je jich 110 stwow. K tomu přińdu wjacore rumnosće za wuradźowanja a techniku.

Zwjeseleny z noweho wobliča dwórnišća a z kwalitnje dobreho dźěła krajny rada­ Michael Harig zwurazni: „W nje­cyłymaj lětomaj bu jedne z najwažnišich twarjenjow města Budyšina we wo­prawdźitym zmysle słowa wuchowane.“ To rjekny krajny rada hladajo na staw dwórnišća do zahajenja twarskich dźěłow.

Nalěto 2014 běchu Budysku dwórni­šćowu halu za zjawnosć zawrěli, po tym zo bě hižo wobmjetk z wjercha padał. Nětko­ postajeja jeje wobraz škleńčane galerije, skrónowane ze škleńčanej kuplu, přez kotruž so do běrowow dó­stanješ.

Z cyłkownje wosom nasćěnowych mólbow wuměłca Alfreda Herzoga, ­před­stajace typiske regionalne rjemjesło a wučinjace něhdy poprawny wobraz dwórnišća, su šěsć zachowali. Tamnej dyrbjachu dźěrow do sćěnow dla wotstronić, kotrež su za wotkrywanje areala točili. Za to móža zajimcy zwostate mólby cyle zbliska wobdźiwać kaž tež strukturu jich reliefow začuwać, štož wšak prjedy móžno njebě. Oficialne poswjećenje dwórnišćoweho domu ma klětu 24. januara być. Za hosći krajnoradneho zarjada budźe dom potom, wot 3. fe­bruara wotewrjeny. Potom změja tam tež parkowanišćo ze 70 městnami za hosći. Hladajo na twar wšak so nětko cyle hinaše jězdźidło za wopyt poskića.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND