Na dalše poćeženja so nastajić

štwórtk, 12. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/JaW). Wobydlerjo a šoferojo, kotřiž časćišo statnu dróhu S 100 přez Pančicy-Kukow wužiwaja, dyrbja so bórze znowa na wobchadne poćežowanja nastajić. To wobkrući wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na minjenym posedźenju gmejnskeje rady w Kaščanskej wjace­zaměrowej rumnosći, hdźež bě so radźićel dr. Joachim Kokla w tym zwisku naprašował­.

Kaž Pančičansko-Kukowski wjesnjanosta na naprašowanje našeho wječornika nazornje rozłoži, jedna so při dróhotwarskim předewzaću wo sporjedźenje njedostatka. „Na dźělu dróhi dyrbi­ firma nowu jězdnju saněrować. Dokelž njejstej so nošna a zwjeršna woršta dróhi prawje zlěpiłoj, su tam mjeztym prěnje škałoby a rozpukanja spó­znajomne“, Markus Kreuz wuswětli. Kaž wón dale zdźěli, je za sporjedźenje dróhi Krajny zarjad za dróhotwar a wobchad (LASuV) zamołwity. „Dotal hišće žane informacije­ wo tym nimamy, hdy budźe što na dróze sporjedźane a kak“, wón rjekny.­ Sam je skerje připadnje wo naprawje srjedź Pančic-Kukowa zhonił, jako dźěše wo planowanje w naležnosći twara kolesowanskeje šćežki ze Swinjarnje do Zejic.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND