Knihownja ma partnerow

srjeda, 15. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Swěrna čitarka Łazowskeje biblioteki je 87lětna Renate Michalz. Sobudźěłaćerka Grit Pelzer (nalěwo) ju wita. Łazowčanka čita najradšo swójbne stawizny, romany a zabawnu literaturu. Wot lěta 2002 sej wona knihi wupožča. Foto: Andreas Kirschke Swěrna čitarka Łazowskeje biblioteki je 87lětna Renate Michalz. Sobudźěłaćerka Grit Pelzer (nalěwo) ju wita. Łazowčanka čita najradšo swójbne stawizny, romany a zabawnu literaturu. Wot lěta 2002 sej wona knihi wupožča. Foto: Andreas Kirschke

Serbska literatura słuša do kruteho wobstatka wupožčowarnje

Łaz (AK/SN).) „Čitanje posrědkuje zbožo a wjeselo. Wone zmóžnja mysle zběrać a je dobra zaběra we wólnym času. Čitać tež rěka so kubłać. Jako dźěl zjawneje infrastruktury ma biblioteka klučowu funkciju a njeda so pódhodnoćić“, podšmórnje Grit Pelzer, sobudźěłaćerka gmejnskeje biblioteki Łaz w tamnišim Domje Zejlerja a Smolerja.

Loni je 326 stajnych čitarjow poskitki knihownje wužiwało. W cyłku mějachu 3 337 wopytowarjow ze wšěch wjesnych dźělow gmejny kaž tež z Wujězda nad Sprjewju a Wojerec. 25 procentow čitarjow su dźěći hač do dwanaće lět, 20 proc. su młodostni do 25 lět, 30 proc. su 30- do 60lětni a 25 proc. starši hač 60 lět.

Wulku hódnotu ma čitanje za najmjeńšich. „Z dźěćacym dnjowym přebywanišćom ,Kraj bajkow‘ we Łazu, kotrež je w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Miłoćicy, mamy plan zarjadowanjow. Měsačnje wopytuje nas předšulska skupina w bibliotece“, Grit Pelzer rozprawja, „wotpowědnje počasej­ organizujemy hodźinu čitanja“. Mjez druhim sej dźěći knihownju zbližeja. Sobudźěłaćerjo z nimi pasla abo hraja. W ptačokwasnym času powědaja zhromadnje z biosferowym rezerwatom Hornjołužiska­ hola a haty wo hoberskim jeju a što w nim tči, zaběraja pak so tež z pismikami a ličbami.

Intensiwnje dźěła biblioteka z wučerjemi. Woni móža wužiwać medijowu kistu, kotraž wobohaća wučbu a projekty na šulach. „Kóžda medijowa kista wobsahuje knihi kaž tež atraktiwne elektroniske medije na wěste temy“, Grit Pelzer wuswětla. W cyłku ma Łazowska gmejnska biblioteka tuchwilu 11 772 medijowych jednotkow, knihi, DVDje, CDje, CDromy a časopisy.

Do poskitka słuša tež serbska literatura. To saha wot beletristiki přez wěcnu hač k dźěćacej literaturje. Lěto wob lěto maja nowych čitarjow. „To radźi so nam přewažnje z wobstajnym zawjedźenjom do biblioteki w zakładnej a wyšej šuli. Mamy tež čitarjow, kotřiž chcedźa našu knihownju spontanje wužiwać.“ Kóžde lěto dóstawaja we Łazu nowe medije w hódnoće něhdźe 3 000 eurow.

„Biblioteka njeskići wopytowarjam jeničce­ móžnosć so wróćo sćahnyć, ale wona je přewo­dźace kulturne a kubłanske zarjadnišćo za pěstowarnje gmejny kaž tež za za­kładnu a wyšu šulu. Naš zaměr je wobstajnje posrědkować wjeselo při čitanju a spěchować kulturne žiwjenje z mno­himi zarjadowanjemi. Přejemy sej za lětsa­ wo­spjet wjace hač 22 000 wupožčenjow, dobre zhromadne dźěło ze šulskimi kubłanišćemi našeje gmejny kaž tež z dźěćacymi dnjowymi­ přeby­wanišćemi“, Grit Pelzer dodawa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND