Wjele naprawow nuznje trěbnych

srjeda, 15. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/BŠe). Kóžde lěto maja gmejny swój etat zestajeć a inwesticije planować. Zo dyrbja woboje hladajo na zadołženje stajnje derje wotwažować, pokaza so na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady w Ra­dworju, hdźež so trěbne inwesticije kopja. Jako nošer šule maja so tež wo nju starać a dyrbja tam wobstajnje inwestować. Hnydom wjacore naprawy měli na kubłanišću nuznje přewjesć, zo móhli wšitkim­ – wučerjam kaž šulerjam – dobre wuměnjenja skićić. Ze sumu, kotruž ma gmejna k dispoziciji, pak to móžno njeje. Wšako čaka w tamnych wobłukach, kaž na přikład hladajo na wobnowjenje dróhow, dosć nadawkow.

Z temu šula chcedźa so gmejnscy radźićeljo tuž na wuradźowanju w meji rozestajeć. „Dyrbimy zakładnje wo nošer­stwje šule rozmyslować. Wěste je, zo je jeje stejnišćo hladajo na mało šulskich kubłanišćow we wokolinje nu­znje trěbne“, wuzběhny Radworski wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU). Hinašeho nošerja namakać abo šulu na cyło­tnu wu­směrić, kaž je w koaliciskim zrěčenju noweho sakskeho knježerstwa předwidźane, stej móžnej alternatiwje.

Dale Radworski wjesnjanosta přitomnym wčera zdźěli, zo móhli za wjacezaměrowej halu „Slavia“ twarske ležownosće nastać. Něhdźe 1,3hektarsku pře­strjeń chce wjesne agrarne předewzaće přewostajić. Nětko měli gmejnscy radźićeljo zasadnje wobzamknyć, zo móhł inženjerski běrow za to twarski plan zdźěłać. Dokelž je płonina chětro wulka, wuchadźa wjesnjanosta z toho, zo njeje jednore twarske jednanje móžne. „Za tajku wulkosć předwidźi zakonjedawar wobšěrne jednanje. A tajke móže hač do dwě lěće trać“, Wincenc Baberška rjekny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND