Wjele naprawow nuznje trěbnych

srjeda, 15. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/BŠe). Kóžde lěto maja gmejny swój etat zestajeć a inwesticije planować. Zo dyrbja woboje hladajo na zadołženje stajnje derje wotwažować, pokaza so na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady w Ra­dworju, hdźež so trěbne inwesticije kopja. Jako nošer šule maja so tež wo nju starać a dyrbja tam wobstajnje inwestować. Hnydom wjacore naprawy měli na kubłanišću nuznje přewjesć, zo móhli wšitkim­ – wučerjam kaž šulerjam – dobre wuměnjenja skićić. Ze sumu, kotruž ma gmejna k dispoziciji, pak to móžno njeje. Wšako čaka w tamnych wobłukach, kaž na přikład hladajo na wobnowjenje dróhow, dosć nadawkow.

Z temu šula chcedźa so gmejnscy radźićeljo tuž na wuradźowanju w meji rozestajeć. „Dyrbimy zakładnje wo nošer­stwje šule rozmyslować. Wěste je, zo je jeje stejnišćo hladajo na mało šulskich kubłanišćow we wokolinje nu­znje trěbne“, wuzběhny Radworski wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU). Hinašeho nošerja namakać abo šulu na cyło­tnu wu­směrić, kaž je w koaliciskim zrěčenju noweho sakskeho knježerstwa předwidźane, stej móžnej alternatiwje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND