Stawizny znowa wopisane

štwórtk, 09. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wojerowski ewangelski farar Jörg Michel zaběra so tuchwilu ze Šprjejčanskimi cyrkwinskimi stawiznami.  Foto: Katrin Demczenko Wojerowski ewangelski farar Jörg Michel zaběra so tuchwilu ze Šprjejčanskimi cyrkwinskimi stawiznami. Foto: Katrin Demczenko

Šprjejcy (KD/SN). Farar ewangelskeje wosady Martina Luthera Kinga we Wojerowskim nowym měsće Jörg Michel rady stawizniske pozadki dźensnišeho žiwjenja w swojej wokolinje wotkrywa. Dokelž tohorunja jako dušepastyr Šprjejčanskeje wosady skutkuje, je wón k 600. róčnicy wobstaća wsy loni w juniju chroniku jednoho ze swojich předchadnikow fararja Jana Mjerwy znowa wudał. W njej wopisany je čas wot wobsydlenja Łužicy přez Słowjanow w 7. lětstotku hač do lěta 1855. Dokelž bě farar Mjerwa tež rukopisny material hač do kónca swojeho farskeho skutkowanja w lěće 1860 zawostajił a dokelž tež dokumenty z kejžorskeho časa, z Weimarskeje republiki a z nacionalsocialistiskeje diktatury eksistuja, je Jörg Michel Šprjejčansku cyrkwinsku chroniku hač do lěta 1945 dale wjedł.

Tak farar Michel nětko dwaj dalšej zwjazkaj farskeje chroniki wobdźěłuje. „Najzajimawši drje budźe třeći zwjazk, kiž wopřijima dodawki ke kejžorskemu a hitlerskemu časej.“ Hižo w druhim zwjazku naspomnja Michel katolskeho fararja dr. Jana Novotneho z Čěskeje. Tón bě 1851 do ewangelskeje cyrkwje přestupił, přesydli so ze swojej wulkej lubosću do Pruskeje a sta so pozdźišo z fararjom w Šprjejcach. Novotný a jeho mandźelska wobaj zahe zemrěštaj a zawostajištaj pjeć małych dźěći, wo kotrychž archiw ničo njepřeradźa, duchowny wobžaruje. Superintendent Jan Malink informowaše ­jeho wo spisu Hodźijskeho fararja Imiša z lěta 1882, w kotrymž su tele dźěći naspomnjene. Jich stawiznu, wonu Šprjejčanskich wupućowarjow do texaskeho Serbina a dalše po­dawki wopisuje Michel w třećim zwjazku. W štwórtym rozprawja farar Manfred Hornich wo Šprjejcach za čas NDR wot ­lěta 1973 a wo prěnich dwaceći lětach w znowazjednoćenej Němskej. Swój tekst wo přitomnosći wot lěta 2010 farar Michel hišće wobdźěłuje.

Hdyž budźe koronakriza přetrata, chcedźa Wojerowske łužiske dźěłarnje 3. a 4. zwjazk Sprjejčanskich cyrkwinskich stawiznow ćišćeć. Stawiznisce zajimowani zhonja wjace pod telefonowym čisłom 03571/ 972 073.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND