Zwonjenje kaž škrička nadźije

štwórtk, 16. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hordźe prezentuje Bernd Lorenz jedyn z loni zhotowjeneju zwonow Bartskeje cyrkwje, kotrejž matej tež serbski napis.  Foto: Carmen Schumann Hordźe prezentuje Bernd Lorenz jedyn z loni zhotowjeneju zwonow Bartskeje cyrkwje, kotrejž matej tež serbski napis. Foto: Carmen Schumann

Spěchowanske towarstwo za nowe zwony je swoje dźěło zdokonjało

Bart (CS/SN). Hižo tydźeń do jutrow, na bołmončce, su nowe zwony Bartskeje ewangelskeje cyrkwje prěni raz zaklinčeli. Poprawom mějachu wone we wobłuku swjedźenskeje Božeje słužby prěni raz zwonić. Postajenja koronoweje krizy dla pak su tute plany znjemóžnili. Kemše, na kotrychž chcychu wosadnym zwony a jich funkciju bliže předstajić, chcedźa nachwatać, njewědźa pak hišće, hdy to budźe.

Bołmončka zdaše so spěchowanskemu towarstwu kmany datum być, zwony zapinyć. Dypkownje w 10 hodź. jednomu zwonej po druhim klinčeć dachu, doniž wšitke štyri njezwonjachu. Kaž předsyda towarstwa Bernd Lorenz powěda, wětřik tak přijomnje duješe, zo bě zwonjenje předewšěm do južneho směra Bartskeje cyrkwje wosebje derje słyšeć. Mjeztym jemu tójšto ludźi wobkrućichu, zo zwony jako cyłk jara derje klinča. To wšak njebě runjewon lochki nadawk, zwony z třoch wšelakich lijernjow na sebje wothłosować. Poradźiło pak so to přiwšěm je. Mały zwón z lěta 1815 pochadźa z Grulec zwonylijernje w Małym Wjelkowje, princowski zwón bu 1920 w Geittnerec firmje we Wrócławju zhotowjeny a nowej zwonaj je loni firma Bachert w Neunkirchenje lała.

Po słowach Bernda Lorenza su za nowe zwony trěbne dźěła spočatk apryla wotzamknyli. W januaru sćěny schodźišća znowa wobmjetachu a w februaru porjedźichu špundowanja na jednotliwych poschodach wěže. Tež někotre jednotliwe schodźenki dyrbjachu ponowić. Schód, kiž direktnje k zwonam wjedźe, su dospołnje nowy zatwarili. W měrcu je elektrofirma nowe lampy a tykački instalowała. Zwony móža nětko wotdaloka ­zaswěćić a hasnyć. Dalokoposłužowanje přewinje zdalenosć hač do 500 metrow. Dokelž su mechaniku wěžoweho časnika přepołožili, je nětko na jednym z poschodow přidatna rumnosć swobodna. W njej chcedźa přichodnje mału wustajeńcu z fotami, dokumentami a dalšimi eksponatami wo stawiznach cyrkwje ­a zwonach pokazać.

Někotre dźěła pak su hišće trěbne. Tak dyrbja přidatnu techniku instalować, zo njeby časnik jenož widźeć, ale kóždu štwórć hodźinu tež słyšeć był. W za­chodźe wěže dyrbja dale špundowanje z kachlicami wukłasć a sćěny molować, za čož bě dotal přezyma. Na zadnim boku wěže je nimo toho trjeba kamjentne platy skłasć.

Wězo su nowe Bartske zwony tež jutry zaklinčeli. Tež hdyž bě cyrkej jenož k ćichej modlitwje jednotliwcow wočinjena, bě zwonjenje tola kaž škrička nadźije w ćežkim času, měni Bernd Lorenz. Wón je wšitkim sobuwojowarjam, pomocnikam a sponsoram přewšo dźakowny. 2016 załožene spěchowanske towarstwo za zwony so nětko rozpušći. Snano w lěću budu zhromadźiznu zwołać a tole wobzamknyć. Ryzy formalnje dyrbi towarstwo móžnych regresowych žadanjow dla hišće lěto dale wobstać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND