Wotkrywaja nowe sydlišćo

srjeda, 03. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Brězowka (AK/SN). Dróha mjez Slepom a Dźěwinom, tak mjenowany Dźěwinski puć, je hač do kónca julija dospołnje za­wrjena. To zdźěli nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo w zarjadniskim zwjazku Slepo Steffen Seidlich na zašłym posedźenju gmejnskeje rady Dźěwin, kotrež wotmě so w Brězowce. Přičina haćenja su dźěła na přichodnej městnosći sydlišća Nowy Miłoraz. Sydlišćo zaměstnja sewjernje Slepoho mjez Lěšćanskim a Dźěwinskim pućom. Tuchwilu wotkrywaja tam móžnosće, kak přichodnje mazanu wodu wotwodźeć. Dale twarja tam trafostaciju za zastaranje z milinu. Zdobom chcedźa dróhu rozšěrić, hdźež wona křiwicy dla dolěwa wjedźe. Tak chcedźa wobchad změrować, wosebje pak spěšnosć awtow pomjeńšić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND