Wohenje a škody zašo spóznać

srjeda, 26. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelski wokrjes nadźija so spěchowanja za projekt „lěsny stražnik“

Zhorjelc (AK/SN). Zhorjelski wokrjes chce jako akter lěsne wohenje a lěsne škódniki kaž na přikład skórnika zašo spóznać a tak skutkownišo jednać. Z modelowym projektom „lěsny stražnik“ měł wokrjes nowe dopóznaća dóstać. Za to­ wutwori hač do kónca awgusta zdźěłany koncept zakład za próstwu pola zwjazkoweho ministerstwa za wobchad a digitalnu infrastrukturu. Cyłkownje 4,2 milionaj eurow projektna suma wučinja a wokrjes nadźija so stoprocentneho spěchowanja Zwjazka. Na přede­wzaću wobdźěla so wšelacy partnerojo kaž Braniborska techniska uniwersita Choćebuz-Zły Komorow, Wysoka šula Žita­wa/Zhorjelc, firma geotechnika, geoinformatika a serwis tzwr (GGS) ze Speyera, Exelonix tzwr, Němska telekom, Vodafone, TÜV Porynska a załožba Björna Steigera za polěpšenje nuzoweje pomocy. Wčera su Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) a mjenowani partnerojo wotpowědne zrěčenje a dojednanja podpisali. Klětu chcedźa projekt zahajić. W lěće 2024 liča z dopóznaćemi.

Wuchadźišćo předewzaća je inowaciske wubědźowanje zwjazkoweho ministerstwa za wobchad a digitalnu infrastrukturu. Tež Sakska, mjez druhim z regionami Wjelcej, Wojerecy a Drježdźany, je so na prěnjej projektnej fazy wobdźěliła. Ze cyłkownje 138 komunow, kónčinow a zaměrowych zwjazkow su 67 druhi schodźenk spěchowanja za koncept dóstali. K tomu je mjez druhim tež gmejna Rěčicy słušała. Zhorjelski wokrjes­ je jich koncept přewzał, po tym zo su jón wobydlerjo na zhromadźiznje w februaru wotpokazali.

„W našim wokrjesu smy přichodnje hišće bóle na modernu 5G-digitalnu tech­niku pokazani“, Bernd Lange wčera podšmórny. „Nam je wažne w projekće nazhonjenja zběrać, zo móhli dalše projekty 5G-techniki spěšnišo zapřimnyć.“ Nowa technika 5G je hišće wjele diskutowana a wobydlerjo gmejny Rěčicy sta­rosćachu so strowotniskich sćěhow dla. „To je njewopodstatnjene a nima fachoweho za­kłada“, rozłoži managementowy direktor firmy GGS a přida: „Projekt ma wjele aspektow a podpěruje lěsnistwo kaž tež wohnjowe wobory při dźěle. Přepytowanske polo je najprjedy raz wojerske zwučowanišćo Hornja Łužica.“ Tam wohnjowoborne wěže ze sensorami wuhotuja. To samsne činja fachowcy z lěsnymi pře­strjenjemi. Daty z pomocu awtonomnje so pohibowacych trutow na centralnym serweru zběraja a wuhódnoća. Tak móhli přichodnje lěsne wohenje zašo spóznać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND