Zhromadnje zahrodku wožiwili

štwórtk, 27. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Čłonojo towarstwa Škit Ludwig Eckert, předsyda Robert Krawc, Florian Kaulfürst, Tomaš Suchy a Stefan Cuška (wotlěwa)  Foto: Alfons Handrik Čłonojo towarstwa Škit Ludwig Eckert, předsyda Robert Krawc, Florian Kaulfürst, Tomaš Suchy a Stefan Cuška (wotlěwa) Foto: Alfons Handrik

Nimo wulkich nadregionalnych serbskich­ towarstwow, kotrež su často w medijach prezentne, mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne­ dźěło wukonjeja, wo nich pak přewjele njezhoniš. W swojej lětnjej seriji­ lětsa tajke aktiwne cyłki před­sta­jamy, dźensa Škit Budyšin (16).

Abiturienća lětnika 2000 Budyskeho Serbskeho gymnazija chcychu so najpozdźišo zaso na schadźowance samsneho lěta zetkać. Tomu su w tym lěće a w dalšich swěrni wostali. Na 134. schadźowance, před 12 lětami, mějachu sej znowa wjele powědać. Mjez druhim rozmyslowachu wo tym, kak móhli zhromadnje za byće a traće serbstwa zamołwitosć přewzać. Jako spřećeleny kruh na to wjacore akcije přewjedźechu a na přichodnej schadźowance z wudaćom serbskeho tole­rja na so skedźbnichu. Tež w programach wjacorych schadźowankow sobu skutkowachu.

Tola bórze pytnychu, zo su jich móžnosće jako priwatne wosoby wobmje­zo­wane. Zo móhli wjetše wužadanja spjelnić a za swoje předewzaća tež próstwu wo financnu podpěru stajić, bě załože­nje towarstwa najlěpši puć. Tak dóńdźe k tomu, zo su dźeń do patoržicy před dwěmaj lětomaj załožili towarstwo, kotrež bu zapisane jako Škit z.t. Spočatnje mějachu 13 čłonow, dźensa je jich 15. We wustawkach maja zapisane, hajić, zachować a šěrić serbskosć w Budyšinje. Zaměr młodych Serbow je, zo so jich rěč a kultura akceptujetej a zo pohonjeja němskich młodostnych a dalšich, serbsce wuknyć.

Na załoženskej zhromadźiznje wu­zwo­lichu Roberta Krawca za předsydu. Jeho zastupuje Robert Maćij, a Judit Sucho­wa stara so jako pokładnica wo financ­ne naležnosće. Wšitcy čłonojo su dźensa w starobje 30 do 40 lět. Tola Robert­ Krawc měni,­ zo je tež sobudźěło a rada staršich w towarstwje witana. Zo njeje pomje­nowanje do němčiny pře­łožene, wopodstatni wón z tym, zo zwu­raznjeja tak wzajomnosć a zo pokazaja na to, zo je trjeba so škitać před „wěčnje wčerawšimi“. Čłonojo towarstwa su přewažnje z Budyšina, ale tež w Lipsku a Berlinje by­dlacych maja w swojich rjadach. Na swoju chorhoj su sej tež napi­sali, so sta­rać wo strowy wobswět a přirodu škitać. Tomu ma słužić tuchwilne předewzaće na Rězniskej hasy w Budyšinje. Jako zho­ni­chu, zo je tam njewobdźěłana zahrodka, rěčachu z wobsedźerjom a swoje wotpohlady rozłožichu, štož měješe wón za do­bre a jim pustu zahrodku bjezpłatnje přewostaji. Mjeztym su čłonojo Škita tam lěto dźěłali a zahrodku za šulerjow jako cyłodnjowski poskitk wuhotowali. Tak nasta mała šulska zahrodka, hdźež su na tafličkach rostliny, kwětki a wšo dalše wjacerěčnje pomjenowane.

Derje přiwzate bu loni na Budyskich hodownych wikach zhromadne spěwanje. Něhdźe 100 wopytowarjow so spontanje do chóroweho cyłka zestupa a přewažnje serbske pěsnje sobu spě­wa­še. Čłonojo Škita so tež k sportowym za­běram zetkaja. Na volleyballowym tur­ně­rje loni w Miłoćicach docpěchu samo prěnje městno. Za Budyskim Kamjentnym domom natwarichu hrajnišćo za boule. Na za­hrodźe Serbskeho ludoweho ansambla wuhotuja mjeztym kóžde lěto serbski wječor. W minjenymaj lětomaj je towarstwo Škit tež k poradźenju staroměšćanskeho festiwala přinošowało.

Lětsa­ bě to tohorunja za Budyske na­lěćo plano­wane. Woboje pak wupadny, tak zo so nadźijeja, klětu w nalěću móc wjele ludźi­ ze swojim přinoškom překwapić. Alfons Handrik

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND