Wobydlerjo maja dale wobmyslenja noweho hata dla

srjeda, 09. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Miłoćicy (SN/MWj). Najnowši ekologiski projekt Njebjelčanskeje gmejny na kromje Miłoćic blisko tamnišeje Žaby stara so we wsy a wokolinje dale wo diskusije. Tohodla su wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU), fachowc za permakulturu Thomas Noack a planowar Andreas Stowasser na spočatku minjeneho posedźenja gmejnskeje rady w Miłoćicach wo projekće informowali. Wjace hač 20 woby­dlerjow je tam mjez druhim zhoniło, zo financuja projekt, kiž by normalnje 410 000 eurow płaćił, přez gmejnske ekokonto. Tak płaći hat na kóncu „jenož“ 85 000 eurow. Zezběrane ekodypki za njón pak móža předać, na přikład, hdyž w bliskosći zaso nowy milinowětrnik nastaja. Dale informowachu, zo ma Drježdźanska towaršnosć Permagold nastawace terasy intensiwnje wobhospodarjeć a tak zhubjenu ratarsku płoninu móhłrjec narunać. Nimo toho wu­zběhnychu wjacekrótny wunošk wódnišća. Wone ma słužić zadźěwanju erozije pódy, škitej najwšelakorišich družin zwěrjatow, wočerstwjenju wobydlerjow a nic na kóncu zastaranju z hašenskej wodu.

Z prašenjow připosłucharjow běchu přiwšěm wobstejace wobmyslenja wusłyšeć. Tak chcyše Handrij Šuster wědźeć, hač drje hat stajnje dosć wody změje, hdyž žadyn přitok nima. Thomas Noack drje to garantować njemóžeše, je pak přeswědčeny, zo stajnje dosć wody budźe. Přirodoškitny fachowc Hubert Šwejda so prašeše, kotre družiny zwěrjatow maja so při haće wosebje škitać. Jako čłon přirodoškitneho zwjazka Nabu ma wón wobmyslenja, zo móže wódnišćo tomule zaměrej scyła wotpowědować. Marju Hrjehorjowu porno tomu zajimowaše, kak so twarski projekt na wokolne pola wuskutkuje a hač tam potom snano woda pobrachować njebudźe. Tež w tym dypku ju Noack změrowaše, zo žane wuskutki wočakować njejsu. Dalši wopytowar posedźenja gmejnskich radźićelow po tym měnješe, zo budźe hat „za poł lěta błóćana dźěra“.

Iniciatorojo su přeswědčeni, zo so hat pozitiwnje na ekobilancu Njebjelčanskeje gmejny wuskutkuje. Nimo toho polěpša so z nim šansy, natwarić w bliskosći nowy permakulturny centrum, kiž ma nadregionalny charakter měć. Za njón nadźijeja so srědkow ze strukturneje změny, rjekny Tomaš Čornak.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND