Plahuja třista pčolacych ludow

štwórtk, 10. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Serbska pčólnica z předsydu Janom Wjeselu a financnikom Janom Wawrikom (wotlěwa) chce pčołarski terminologiski słownik zestajeć.  Foto: Alfons Handrik Serbska pčólnica z předsydu Janom Wjeselu a financnikom Janom Wawrikom (wotlěwa) chce pčołarski terminologiski słownik zestajeć. Foto: Alfons Handrik

Nimo wulkich nadregionalnych a w medijach prezentnych serbskich­ towarstwow mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne­ dźěło wukonjeja, wo nich pak přewjele njezhoniš. W swojej lětnjej seriji­ lětsa tajke aktiwne cyłki před­stajamy, dźensa Serbsku pčólnicu (20/kónc).

Hižo naši prjedownicy běchu so pčołarjenju wěnowali. W 19. lětstotku zetkawachu so serbscy pčołarjo z Chrósćic, Wotrowa, Róžanta, Poršic a Slepoho w małych kruhach. Wot lěta 1905 schadźowachu so serbscy pčołarjo w tehdyšim Hórnikec hosćencu w Chrósćicach a rozmyslowachu wo zhromadnym towar­stwje, k čemuž lěto pozdźišo tež dóńdźe. Za prěnjeho předsydu Serbskeje pčólnicy bu Jakub Kmjeć wuzwoleny. Na swojich zhromadźiznach w Chrósćicach, Ralbicach, Wotrowje, Radworju a druhdźe zaběrachu so z prašenjemi, kak matki plahować, kołće twarić, wunoški powjetšić a nowe dopóznaća pčołarstwa nałožować. Čłonojo pčólnicy mějachu dohromady něhdźe 1 000 ludow, jeničce w Chrósćicach 120.

Po Jakubje Kmjeću nawjedowaše Pětr Hila hač do lěta 1937 hibićiwe towarstwo, kotrež je Prěnjeje swětoweje wójny dla wjele pčołarjow a jich ludy zhubiło. Dalše ćeže nabrěmjenichu so serbskim pčołarjam z nastupom fašistiskich mócnarjow. Kak je Michał Šołta, kiž wot 1932 towarstwu předsteješe, zhromadnosć zachować zamóhł, njeje znate. Gestapo bě wšitke zapiski sćazała abo wone buchu w starym Serbskim domje zničene. Hnydom po kóncu Druheje swětoweje wójny su dźěławosć Serbskeje pčólnicy wozrodźili. Wosebje wobćežne pak bě wobstarać ­nazymu cokor za pčołki. Towarstwo dyr­bješe so zwjazkej małozahrodkarjow, sydlerjow a plahowarjow drobneho skotu přizamknyć, smědźeše pak swoje mjeno wobchować.

Jako 1956 swoju 50. róčnicu załoženja swjećachu, bě Jurij Ela z Lejpolda hižo tři lěta předsyda Serbskeje pčólnicy. Pod jeho nawodom prócowaše so towarstwo zarjadować pola Bušenki staciju za wopłodźenje a plahowanje čistokrejnych matkow. Na jeho nastork nawjazachu tež přećelske styki k pčołarjam w Pólskej a Čěskej.

Po towaršnostnym přewróće napołoži wične hospodarstwo serbskim pčołarjam nowe wužadanja. Najprjedy dyrbjachu so jako towarstwo zapisać dać. Na wólbnej zhromadźiznje 1999 wuzwolichu Jana Wjeselu z Chrósćic za předsydu. Za jeho čas zhladowaše pčólnica před 14 lětami z nahladnej wustajeńcu a hódnym zarjadowanjom na 100. róčnicu załoženja. Na wólbnej zhromadźiznje loni bu Jan Wjesela znowa za předsydu wu­zwoleny a Katrin Matkec za městopředsydku. Wo financne naležnosće so Jan Wawrik swěru dale stara. Serbskej pčólnicy přisłuša tuchwilu 44 čłonow mjez Wotrowom, delnimi Sulšecami, Serbskimi Pazlicami a Kamjenej pola Radworja. Cyłkownje staraja so woni wo něhdźe 300 pčolacych ludow. Najmłódši čłon je dwaceći, najstarši wosomdźesat lět.

Na swojich zetkanjach zaběraja so z dopóznaćemi pčołarstwa, wěnuja pak so runje tak zabawje a towaršliwosći. W towarstwowym žiwjenju pěstuja serbšćinu a serbsku pčołarsku fachowu terminologiju. Zo bychu ju zachowali a wosebje tež młodym ludźom spřistupnili, chce pčólnica terminologiski słowničk zestajeć. Za to su towarstwu we wobłuku idejoweho wubědźowanja sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ w kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“ 5 000 eurow přizwolili. To je rjany pohon, dale tež młodych lubowa- rjow přirody za pčołarjenje zahorić.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND