Nimo noweje pěstowarnje maja tež hinaše nadawki

póndźela, 14. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Jězdnja k Fabrikskej hospodźe w Šunowje je chětro rozdrěta. Wosebje kromy su dodźeržane. Na lisćinje gmejnskich dróhow, kotrež maja ponowić, puć sobu na prěnim městnje steji. Jeli so wšitko derje wuwije, by so to hižo klětu stać móhło. Hewak budźe wón hišće dobrej dwě lěće dźeržeć dyrbjeć. Foto: Jan Kral Jězdnja k Fabrikskej hospodźe w Šunowje je chětro rozdrěta. Wosebje kromy su dodźeržane. Na lisćinje gmejnskich dróhow, kotrež maja ponowić, puć sobu na prěnim městnje steji. Jeli so wšitko derje wuwije, by so to hižo klětu stać móhło. Hewak budźe wón hišće dobrej dwě lěće dźeržeć dyrbjeć. Foto: Jan Kral

Ralbicy (JK/SN). Wokomiknje maš dźěło gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant nastupajo zaćišć, zo so wšitko jenož hišće ­wokoło noweje Ralbičanskeje pěstowarnje wjerći. Tola tomu tak njeje. Nimo noweje kalkulacije za drje najwjetše wu­žadanje delanskeje gmejny wěnowachu so radźićeljo na minjenym posedźenju tež hinašim wažnym nadawkam. Woni so dojednachu, zo lětušu a klětušu ­pawšalu 54 000 eurow k wudźeržowanju komunalnych pućow zjimaja. Tak hodźi so wjetši objekt zwoprawdźić. Po gmejnskej prioritnej lisćinje měli Trupinski puć w Ralbicach a Fabriksku dróhu w Šunowje ponowić. K tomu poda twarski in­ženjer a planowar Stanij Statnik roz­prawu k stawej a móžnym naprawam. Z nazhonjenjow minjenych dróhotwarskich projektow by móžno było – hladajo na dale a tuńše poskitki fachowych firmow – přirunajo z kalkulaciju gmejny wobaj pućej wobnowić. Radźićeljo so tuž dojednachu, wupisać wobaj pućej klětu spočatk lěta za wobnowjenje w dwěmaj losomaj a potom poskitki firmow wo­čaknyć. Jeli su wone we wobjimje gmejnskich­ móžnosćow, hodźitej so ­wobaj pućej ponowić.

Hewak by Trupinski wažniši był, dokelž je staw Fabrikskeje po słowach Statnika tajki, zo by hišće dwě lěće přetrał. Ale wokomiknje da­waja poskitki a sylna prezenca fachowych firmow scyła přičinu, měć dobru nadźiju, zo móhli klětu wobaj pućej wobnowić.

Dale wobzamkny gmejnska rada Ralbicy-Róžant přidatne dochody a wudawki k lětušemu hospodarskemu planej. Z podźěla digitalneho pakta je Swobodny stat Sakska za zakładnu a wyšu šulu ­nimale 167 000 eurow přizwolił, zo móhłoj digitalne kónčne nastroje kupić. Gmejna chce nětko za kubłanišći wobstarać přewažnje digitalne tafle. Jako podpěru za potrěbne swójby kupi laptopy. Dyrbja-li zaso raz doma wuknyć, móža sej šulerjo z potrěbnych swójbow tajki laptop w šuli wupožčić a doma efektiwnje dale dźěłać. Z načasnej digitalnej techniku hodźa so potom naročne wuknjenske a kubłanske nadawki spjelnjeć. Gmejna je hižo prěnje fachowe firmy ­namołwiła, zapodać poskitki za techniku, a čaka na poskitki. Pjenjezy, kotrež maja do lěta 2024 wužiwane być, gmejnski etat njewobćežuja.

Tež wobhospodarjenje wodźiznow 2. rjadu nastupajo so w gmejnje něšto ­hiba. Namjetowany projekt firmy Stowasser GmbH nabywa konkretne formy. Hišće w septembru zetkaja so fachowcy z gmejnskimi radźićelemi Tilom Žurom, Renéjom Wjacławkom a Michałom Šołtu, zo bychu wotpowědny plan postupowanja nastajili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND