Dwurěčnosć klaca

štwórtk, 24. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Dźěłowy kruh za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa wěnowaše so na swojim wčerawšim posedźenju znowa temje dwurěčneho popisanja zjawnych twarjenjow. To zdźěli społnomócnjena za serbske naležnosće Regina Krawcowa, kotraž krajnoradny zarjad kónc septembra wopušći. Přitomni zwěsćichu, zo nimaja w krajnoradnym za­rjedźe přeco hišće spokojacy rozsud, po kotrymž su wšitke zjawne twarjenja w swójskim nošerstwje konsekwentnje w serbskej a němskej rěči a w jenak wulkim pismje woznamjenjene. Wo zasadne rozrisanje chce so čestnohamtski gremij tuž dale prócować. Hladajo na zjawne domy, kaž je to na přikład nowe pomjenowanje Kubłanišća swj. Bena w Smochćicach, porokowachu, zo zda so serbske popisanje w nowym logu zhubjene, dokelž je přemałe. Dale rozłoži nawodnica wobchodniskeho wobłuka II, přirjadnica krajneho rady Birgit Weber, kak su wobě regionalnej rěči w saněrowanym muzeju Hórnikečanska Energijowa fabrika zwoprawdźili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND