Inwestuja dale do woborow

srjeda, 14. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Plan wohnjowoborneje potrjeby Hamorskeje gmejny předwidźi za přichodny čas najwšelakoriše inwesticije. Přiwšěm njejsu radźićeljo na swojim póndźelnym posedźenju dokument wobzamknyli.

Hamor (CK/SN). Jednotliwe wohnjowe wobory w gmejnje Hamor su tuchwilu „woprawdźe derje wuhotowane“. To płaći za techniku runje tak kaž za jězdźidła. Personelne wuhotowanje je „zasadnje rozumne“. Dnjowu hotowosć woborow pak docpěwaja jenož w kooperaciji z druhimi abo ze zawodowej woboru přede­wzaća LEAG. Ličba wužiwarjow dychanskich škitnych nastrojow je we wšitkich woborach přesnadna. Nimo toho wostanje wažne ćežišćo, dalši dorost wabić. ­Takle je nawoda hłowneho zarjada Arian Leffs předwčerawšim na posedźenju Hamorskeje gmejnskeje rady tuchwilne połoženje zjimał. Radźićeljo mějachu so z dalewjedźenjom plana wohnjowoborneje potrjeby w gmejnje zaběrać. Po diskusiji w zarjadniskim wuběrku pak dóstachu woni 15 stron wopřijacu kónčnu wersiju hakle na spočatku póndźelneho posedźenja předpołoženu. Při tym 14 přiłohow z dohromady 35 stronami ani připołoženych njebě.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND