„Lišču jamu“ tež w lěću wočinić

štwórtk, 28. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Běłowodźanska měšćanska rada zasadnje rozsudźiła

Běła Woda (AK/SN). Lubowarjo lodoweho sporta budu Běłowodźansku lišču jamu po móžnosći tež w lěću wužiwać móc. K tomu wuzna so tamniša měšćanska rada na swojim wčerawšim posedźenju. Z jednym wzdatym hłosom radźićeljo wobzamknychu, zo ma so lód sčasom přihotować. Přidatne kóšty chcedźa z dochodami wurunać. W kotrym ­času dokładnje budźe lodowa arena wočinjena, chcedźa na posedźenju parlamenta w měrcu rozsudźić.

„Pandemije dla smy wjele časa za dorost zhubili. To wohroža našu eksistencu“, rjekny přesyda lodosportoweho towarstwa Bernard Stefan. Wšelake treningowe časy chcedźa nětko po móžnosći wot 1. junija 2021 nachwatać. Dypkowe hry jednotliwych lodohokejowych mustwow maja so wot 31. junija zahajić. „Smy so wšitke wólnočasne towarstwa a potencielnych wužiwarjow naprašowali a wjele pozitiwneho wothłosa žnjeli“, rozprawješe wčera nawoda lodoweje areny Milton Tauche.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND