Ludźom kiwa spěšny internet

pjatk, 27. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Hač do kónca lěta 2022 ma šěrokopasmowa syć wutwarjena być

Dźěwin (AK/SN). Wutwar moderneje šěro­kopasmoweje techniki za spěšny inter­net w Dźěwinskej gmejnje derje po­stu­puje. „Twarske dźěła za dotal špatnje zastaranych přemysłownikow w Brě­zow­ce su zaběželi. Wočakuju, zo tele dźěła k žanym wulkim poćeženjam za woby­dlerjow njepowjedu“, praji Dźěwinski wjesnjanosta Helmut Krawc (SPD).

W Dźěwinje su twarske dźěła spočatk tohole tydźenja zahajili. Paralelnje k škleńčnonićowemu kablej kładu tam tež nowy milinowód do zhromadneje hrjebje. Jednotliwe dźěła wukonjeja domja­ce hłubokotwarske a elektrofirmy. Šěrokopasmowy wutwar tuž cyłkownje derje w časowym planje leži, měni Helmut Krawc.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND