W nuznych padach docpějomne

pjatk, 07. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Dokelž koronapandemija wšudźe swoje slědy zawostaja, njemóža so tež zjawne zarjady tomu wobarać a su za zjawnosć dale zawrjene. W nuznych padach pak poskićeja terminowe portale abo telefoniske přizjewjenje.

Budyšin (SN/BŠe). Zarjady w Budyskim wokrjesu wostanu za wopytowarjow najprjedy raz dale zawrjene. Wjele sobu­dźěłaćerjow je w strowotniskim zarjedźe zasadźenych. Počasa dla je tež chorobny staw personala wyši hač hewak. To pak njewoznamjenja, zo zarjady scyła žane posłužby njeposkićeja. Kaž wokrjesne zarja­dy informuja, njemóža je jenož po zwučenym wašnju poskićeć. Štóž ma nuznje někajku zarjadnisku naležnosć zrjadować, móže sej termin skazać. Wotpowědne portale za wobydlerjow wo­krjesa su za wšitkich w interneće při­stupne. Na wotpowědnym terminje maja wopytowarjo prawidło 3G – šćěpjeny, wustrowjeny abo na koronu negatiwnje testowany – dodźeržeć. Kontaktne daty wopytowarjow potom sobudźěłaćerjo zarjadow přiwozmu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND