Podłu B 96 bórze twarja

póndźela, 14. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wulke Ždźary (AK/SN). Swój koncept wotwodźowanja wopłóčkow Łazowska gmejna dale krok po kroku zwoprawdźa. Hišće lětsa chcedźa ležownosće podłu zwjazkoweje dróhi B 96 přizamknyć. Na swojim zašłym posedźenju čłonojo Łazowskeje gmejnskeje rady wobzamk­nychu, zo ma nadawk we wobjimje 560 000 eurow Nišćanska twarska firma STB dóstać.

„Je to zhromadny projekt krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad, Kamjenskeje EWAG a Łazowskeje gmejny. Zo njebychmy wobydlerjow přejara poćežowali, přewjedźemy naprawu w štyrjoch twarskich wotrězkach“, rozłoži Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). Wosebite wužadanje budźe, zo maja so časowe wotběhi dokładnje dodźeržeć. To ma inženjerski běrow z Mučowa z twarskej firmu wothłosować. Na zjawnej wobydlerskej zhromadźiznje 24. februara w 16 hodź. w awli Wulkoždźarowskeje zakładneje šule chce Thomas Leberecht wo twarskich wotrězkach a wo móžnym časowym planje informować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND