Pozitiwna powěsć za region poručenje

wutora, 24. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Łužiski monitor 2022 tež z hłubšimi wuprajenjemi w zwisku ze Serbami

Budyšin (SN/at). Wuslědki naprašowanjow za Łužiski monitor 2022 su wot dźensnišeho wozjewjene. Za nětko třeći lětnik po 2020 a 2021 wobdźěli so znowa tysac wosobow w starobje wot 16 lět. Z nich je nimale 16 procentow zapodało, zo su (zdźěla) serbskeho pochada. Nowostka w zwisku z lětušim monitorom je, zo su slědźerjo MAS Partners z Lipska a Prozesspsychologen z Kwětanec (Quitzdorf) paralelnje ryzy serbske pozicije ke katalogej prašenjow za Łužiski monitor přepytowali. Za to su Serbske Nowiny wabili, tež na internetnej stronje Domowiny bě wotpowědny link zakótwjeny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND