Wotkryće wobraza wjeršk był

póndźela, 22. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Šćěpan Hanuš (naprawo) rozłoži rady wšitkim zajimowanym swój znowa stworjeny nasćěnowy wobraz wo słónčnym spěwanju swjateho Franciskusa.  Foto: Feliks Haza Šćěpan Hanuš (naprawo) rozłoži rady wšitkim zajimowanym swój znowa stworjeny nasćěnowy wobraz wo słónčnym spěwanju swjateho Franciskusa. Foto: Feliks Haza

Pančicy-Kukow (SN). Wjace hač sto wšelakich družinow zelow steješe wčera w srjedźišću lětušeje zeloweje njedźele w zahrodźe klóštra Marijina hwězda. Puć do Zežiwjenskeho a zeloweho centruma Křesćansko-socialneho kubłanskeho skut­ka (CSB) je po informacijach CSB wjace hač 900 hosći namakało. „Mjez wopytowarjemi běchu mnohe swójby ze swojimi dźěćimi“, wuzběhny CSB w swojej nowinarskej zdźělence. Woni kaž tež wšitcy dalši móžachu sej „na cyłkownje 6 000 kwadratnych metrow wulkim arealu mnohostronskosć a pisanosć rostlin“ wotkrywać a sej mjez druhim tež serbske zapřijeća zelow a rostlinow zbližić.

Ze zelowej njedźelu zakónči CSB tradicionelnje zahrodowu sezonu w swojim Zežiwjenskim a zelowym centrumje, kotryž je w bywšej zahrodźe Pančičansko-Kukowskeho konwenta zaměs­t­njeny. Zajim mnohich hosći zbudźichu tež zelowe a přirodowe wiki. Wjace hač 20 wikowarjow a producentow z regiona njeposkićachu na nich jenož swoje wudźěłki, ale rady tež zajimowanych wo plahowanju, wužiwanju a składowanju zelow poradźowachu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND