Wěžu wotstronić abo zachować

štwórtk, 03. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wohnjowobornu gratownju w Šćeńcy chcedźa přetwarić a saněrować

Šćeńca (AK/SN). Wohnjowobornu gratownju w Šćeńcy přetwarić a saněrować, tomu je Łazowska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju přihłosowała. Při jednym hłosawzdaću je wjetšina radźićelow wudawki we wysokosći 144 000 eurow za Šćeńčansku woboru wobzamknyła. Předewzaće financuja z gmejnskeho budgeta, a to z dochodow z přemysłoweho dawka. 124 000 eurow je předwidźanych za přetwar a saněrowanje wozydłoweje hale. 20 000 eurow nałoža za natwar elektroniskeje sirenoweje připrawy.

Naprawa w Šćeńcy je nuznje trěbna. „Plan wo wohnjoškitnej potrjebje nas k tomu namołwja. Runje tak su zakonske předpisy wohnjoškit a wuchowanistwo nastupajo“, je wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) radźićelam rozkładł. Zdobom wón wuwědomi, zo „runje Šćeńčanska městna wobora wysoku wšědnu zasadźensku hotowosć zawěsća. Jej mnozy aktiwni kameradźa přisłušeja. Jich chcemy z wobzamknjenjom podpěrać.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND