Lipa z hosćimi koncertowała

póndźela, 28. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Hromadźe z Markleebergskimi wokalistami je chór Lipa předwčerawšim w klóšterskej cyrkwi w Pančicach-Kukowje koncert wuhotował.  Foto: Feliks Haza Hromadźe z Markleebergskimi wokalistami je chór Lipa předwčerawšim w klóšterskej cyrkwi w Pančicach-Kukowje koncert wuhotował. Foto: Feliks Haza

Pančicy-Kukow (FK/SN). Tójšto wěriwych wuži sobotu wječor składnosć, na předwječoru prěnjeho adwenta w derje pjelnjenej klóšterskej cyrkwi w Pančicach-Kukowje z duchownym impulsom čas přihota na hody zahajić. Chór Lipa bě hromadźe z Markleebergskimi wokalistami na wosebity hudźbny nyšpor přeprosył.

Serbske ćěleso pod nawodom Jadwigi Kaulfürstoweje zahaji jón z kěrlušom „Přińdź, wšitkich ludow Zbóžniko“, na čož farar Tomaš Dawidowski přitomnych wutrobnje dwurěčnje powita. Sćěhowachu dalše spěwane modlitwy, kotrež Lipa před wołtarjom swjatnicy zanošowaše. Mjez druhim znošowaše so antifona „Rosujće njebjesa na zemju dele“ po sakralnym rumje, přisłušne wjerše zaspěwaštej sotře Diana Měrćinkowa a Sofija Nukowa. Wosrjedź tutoho bloka wozjewi duchowny tež ewangelij, kotryž bě tójšto připosłucharjam jasny spočatk adwentneho časa. Pod tutym zaćišćom spěwachu wšitcy zhromadnje z Wosadnika „Přihotuj so, luba duša“.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND