Padorunje rostliny plahować

srjeda, 09. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )
W nastawacych bydlenskich štwórćach wuhladamy dźensa domy, kotrež so po stilu do druhich kónčin swěta hodźa abo kotrež su po najnowšich idejach architektow a designerow twarjene. Nastupajo zahrody so wobsedźerjo ležownosćow zwjetša zwučenemu wašnju wuhotowanja připodobnjuja. W Sernjanach pak młoda swójba hinaše wašnje nałožuje. Milenka Rječcyna W nastawacych bydlenskich štwórćach wuhladamy dźensa domy, kotrež so po stilu do druhich kónčin swěta hodźa abo kotrež su po najnowšich idejach architektow a designerow twarjene. Nastupajo zahrody so wobsedźerjo ležownosćow zwjetša zwučenemu wašnju wuhotowanja připodobnjuja. W Sernjanach pak młoda swójba hinaše wašnje nałožuje. Milenka Rječcyna

Metodu z wulkich městow wužiwaja tež w Sernjanach

Geodetiska kupola, takle mjenuje so forma rostlinarnje, kotraž steji mjez druhim na priwatnej ležownosći w Sernjanach. Robert Nowak a jeho mandźelska Anja zajimujetaj so za načasne wašnje plahowanja rostlinow. Rešeršujo w interneće je inženjer metodu vertical farming namakał. Ta wužiwa so aktualnje skerje we wulkich městach, w kotrychž wobydlerjo zahrodu nimaja.

Mandźelskaj mataj přewšo moderny swójbny dom, kotryž staj po swojich předstawach twariłoj. W nim na načasne wašnje z energiju, kotruž produkujetaj, chětro zlutniwje wobchadźataj. Tuž staj wo tym rozmyslowałoj, kak móhłoj tónle princip tež w swojej zahrodźe přesadźić a sej dźěło tam wolóžeć, tak zo nimataj so přewjele schileć, wosebje pak, zo njeje trjeba wšědnje rostliny krjepić. Tež při tym je internet pomhał.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND