Mjezsobne styki to najwažniše(8)

srjeda, 30. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Wulka šwita młodostnych zetka so w Kulowskej lěsnej kupjeli, zo by wo přichodnym postupowanju klubow rěčała.  Foto: Andreas Kirschke Wulka šwita młodostnych zetka so w Kulowskej lěsnej kupjeli, zo by wo přichodnym postupowanju klubow rěčała. Foto: Andreas Kirschke

Cyłkownje 18 towarstwow je so w zwisku z wubědźowanjom Leaderoweje kónčiny Hornjołužiska hola a haty (OHTL) „Podpěra regionalne dźěła“ wuznamjeniło. W swojej lětnjej seriji wěnuje so wječornik dobyćerjam a chce towarstwa a jich zaměry předstajić.

Intensiwne dny dožiwichu młodostni w Kulowskej lěsnej kupjeli. Njenanućeni a wotewrjeni wuměnjachu woni swoje na­zhonjenja. „Prěni lěćny swjedźeń za młodźinske kluby wot 7. do 9. julija bě wulkotny­ wuspěch“, měni Franz Wiedemann, kotryž je wot lěta 2019 z čłonom předsydstwa towarstwa „United Clubs for Kulow“. Tute witaše nětko kluby ze Zabroda, Blunja, Horow, Čorneho Chołmca, Židźinoho, Konjec-Šunowa, Brěškowa, Sulšec, Brětnje, Němcow, Koćiny, Salowa, Hózka, Lejna, Wotrowa a Komorowa pola Rakec. „Móžemy wjele jedyn wot druheho nawuknyć. Wažne při tym je, přeco zaso nowe styki nawjazać“, posudźuje sobuorganizator lěćneho swjedźenja.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND