Wulka inwesticija za woboru

póndźela, 08. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Poskitki twarskich předewzaćow su pod trochowanymi kóštami

Brězowka (AK/SN). Gmejna Dźěwin je narunanski nowotar wohnjowoborneje gratownje w Brězowce zahajiła. Projekt słuša lětsa do najwažnišich inwesticiskich naprawow gmejny. Tomu wotpowědujo je do hospodarskeho plana zapisany. „Najwažniši zaměr je rumnostne dźělenje pěstowarnje a wohnjoweje wobory. Dotal ležeše hala za jězdźidła direktnje nad sanitarnymi rumnosćemi pěstowarnje“, běše Olaf Hanusch, kiž je wot lěta 2018 nawoda Brězowskeje wobory, hižo w aprylu po posedźenju rady rjekł. W nowonastawacym twarjenju maja přichodnje jězdźidłowa hala, předrasćernje a sanitarne wobłuki nastać. W starym, wobstejacym twarjenju wohnjoweje wobory wostanu běrow nawody wobory, kubłanska rumnosć a młodźinska wohnjowa wobora. Cyłkowne kóšty za narunanski nowotwar wučinja 915 000 eurow. Z toho ma gmejna Dźěwin 285 000 eurow jako swójski podźěl přewzać. Spěchowanje přińdźe ze cyłkownje 630 000 eurami wot Zhorjelskeho wokrjesa a wot Swobodneho stata Sakskeje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND