Na slědach zapusta

pjatk, 19. januara 2018 spisane wot:
Choćebuz (SN). Zapust słuša k najwjetšim serbskim swjedźenjam spočatk noweho lěta w Delnjej Łužicy. Po starym nałožku ma so z nim zyma wućěrić, zo móhło nalěćo přichadźeć. W Bórkowach a někotrych dalšich błótowskich gmejnach tele dny předewšěm młodostni zapust­ swjeća. W filmje Anje Kochojc a Wolfganga Dümcke móžeće sej jutře wot 13.05 do 13.35 hodź. w telewiziji RBB wobhladać, zo narodna drasta w Bórkowach wosebitu rólu hraje. Předewšěm lapy­ su w tej wsy wulke a krasne. W magacinje Łužyca so Anja Kochojc wobdźěl­nikow mjez druhim za tym praša, kak wažny jim nałožk je.

70 lět Serbski gymnazij

pjatk, 01. septembera 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). Před 70 lětami, 8. septembra 1947, běchu so durje Serbskeho gymnazija w Budyšinje prěni króć wotewrěli. Hač do dźensnišeho je wón jedna z najwažnišich institucijow nastupajo zachowanje serbskeje rěče a kultury – a ma čiłe časy za sobu. Wjacore razy je gymnazij stejnišćo měnjał, nětko steji wón zaso na městnje, hdźež bu załoženy. Tejle temje wěnuje so mjez druhim jutře magacin Wuhladko, kotryž wusyła telewizija MDR w 11.45 hodź.

W syći serbšćinu wuknu

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:
Choćebuz. Serbšćinu wuknyć z pomocu interneta, Facebooka, Whatsapp a po­dobnych socialnych syćow je tema přichodneho delnjoserbskeho telewizij­neho magacina Łužyca jutře, sobotu, w 13.30 hodź. na sćelaku RBB. Moderator Christian Matthée wopyta na přikład w Bayerskej młodeho muža, kiž awtodidaktisce a z pomocu interneta serbšćinu wuknje. Podobnje čini to Chinjan w Berlinje. Dale předstaja akterow, kotřiž tajke­ a hinaše serbske poskitki w inter­neće zmóžnjeja.

Wo bywšej kupjeli

pjatk, 04. awgusta 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). 15 lět je mjeztym zašło, zo bu tež mjez Serbami přewšo woblubowana kupjel w Kozarcach zawrjena. Hłowna přičina tohole kroka běchu tehdy dale a wjetše škody na technice kaž tohorunja na bazenkach samych. A byrnjež tehdy wosom gmejnow zwjazkej „Kozarčan kupjel“ přisłušało, njebě móžno objekt dale wjesć. Přiwšěm dyrbjachu gmejny hišće lěta dołho kredity za saněrowanje wotpłaćeć. Wo tym a dalšich zajimawosćach we Łužicy móža přihladowarjo jutře we Wuhladku w 11.45 hodź. w telewiziji MDR wjace zhonić.

Festiwal we Wuhladku

pjatk, 30. junija 2017 spisane wot:

Budyšin. XII. mjezynarodny folklorny festiwal minjeneho kónca tydźenja budźe tohorunja tema hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Před jewišćemi a za nimi reporterojo rozprawjeja, kotre skupiny běchu we Łužicy z hosćom a što su pokazali.

Dale předstaja we wusyłanju Bena Nowaka z Róžanta. Prěni serbski dudlowar njeje instrument jeno znowa wotkrył, ale móže jako prěni na nim tež serbske ludowe pěsnje hrać.

Nimo toho rozprawja Wuhladko wo kwasnej rewiji, z kotrejž běchu šu­lerjo Chróšćanskeje zakładneje šule njedawno něhdźe 300 přihladowarjow zwjeselili.

Wo FUEN-kongresu

pjatk, 16. junija 2017 spisane wot:
Choćebuz (SN). W meji pobychu redaktorojo delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca na 62. FUEN-kongresu pola madźarskeje narodneje mjeńšiny w Rumunskej. Što su tam filmowcy dožiwili, móža sej přihladowarjo jutře w 13.30 hodź. w telewiziji sćelaka RBB wobhladać. Nimo toho předstaja w magacinje 26lětneho přichodneho jurista Wylema Janhoefera, kiž je njedawno zastojnstwo zastupowaceho předsydy Domowiny přewzał. W pućowanskej rubrice wotkryja filmowcy serbske slědy w Nowej Niwje. Po pokiwach rozmysluje domownik Šybalik wo narodnych mjeńšinach a jich mocy.

Wo SLA we Wuhladku

pjatk, 02. junija 2017 spisane wot:
Budyšin. Serbski ludowy ansambl dóstanje zaso intendanta jako wuměłskeho nawodu. Městno je wupisane a ma so k hrajnej dobje 2018/2019 wobsadźić. To rozsudźi rada Załožby za serbski lud njedawno­ w Podstupimje. Za Budyski Serbski institut ma so pruwować, kak hodźało­ so dotalne twarjenje saněrować a rozšěrić. Abo ma so nowe stejnišćo namakać? Wo tym rozprawja přichodne wusyłanje hornjoserbskeho telewizij­neho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Dale informuja we wusyłanju wo přihotach na mjezynarodny folklorny festiwal a wo přichodźe Budyskeje „Króny“.

Skónčnje wěstota

pjatk, 05. meje 2017 spisane wot:
Po tym zo je nowy wobsedźer brunicowych jamow we Łužicy LEAG swoje plany wozjewił, maja potrjecheni w regionje wokoło Slepoho skónčnje wěstotu. Dźesać lět dołho njejsu wědźeli, hač dyrbja so brunicy dla přesydlić abo nic. Bórze chce so LEAG z něhdźe 200 wobydlerjemi zetkać, kiž maja so přesydlić. Tola kak začuwaja ludźo w regionje wonu nowu situaciju? Čuja so skónčnje wolóženi? Na to­ dóstanu přihladowarjo Wuhladka jutře­, 6. meje, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR wotmołwu. Dalša tema magacina je přebytk Křesćana Zahrodnika z Chrósćic w Kölnskej uniklinice, zo by druhemu čłowjekej ze swojim mozowcom žiwjenje wuchował.

Magacin „Łužyca“

pjatk, 21. apryla 2017 spisane wot:
W telewizijnym sćelaku RBB wusyłaja jutře w 13.30 hodź. serbski magacin „Łužyca“. Moderator Christian Matthée wěnuje so mjez druhim „małym jutram“. Dalša tema magacina je energijowy koncern LEAG, kotryž ma nowe plany k zawrjenju jednotliwych wuhlowych jamow. Tuž so prašeja za wuskutkami za wobydlerjow, kotřiž so lěta bojachu, zo swoju domiznu zhubja. Nimo toho rozprawja Anja Kochojc wo wuwiću serbskeje wučby.

Domowina a sejm

pjatk, 31. měrca 2017 spisane wot:
Hišće njemóžeštej so předsydstwje Domowiny a iniciatiwy Serbski sejm k tomu přewinyć, so zhromadnje za blido sydnyć. Hišće wobě stronje radšo w zjawnosći wo sebi rěčitej. Tola što měni baza Domowiny ke kursej. Steji wona za wuprajenjemi a měnjenjom swojeho předsydy? Tomule prašenju a hłownej zhromadźiznje Domowiny we Wojerecach wěnuje so mjez druhim magacin Wuhladko jutře w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalše temy wusyłanja su Luther a Serbja, problemy wokoło kormjernje swini w Ralbicach a kobłarnja Lejno – konjerstwo wurjadneje klasy. Wuhladko wospjetuja wutoru, 4. apryla, w 5.45 hodź. w MDR a sobotu, 8. apryla, w 13.30 hodź. w RBB.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND