Wo FUEN-kongresu

pjatk, 16. junija 2017 spisane wot:
Choćebuz (SN). W meji pobychu redaktorojo delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca na 62. FUEN-kongresu pola madźarskeje narodneje mjeńšiny w Rumunskej. Što su tam filmowcy dožiwili, móža sej přihladowarjo jutře w 13.30 hodź. w telewiziji sćelaka RBB wobhladać. Nimo toho předstaja w magacinje 26lětneho přichodneho jurista Wylema Janhoefera, kiž je njedawno zastojnstwo zastupowaceho předsydy Domowiny přewzał. W pućowanskej rubrice wotkryja filmowcy serbske slědy w Nowej Niwje. Po pokiwach rozmysluje domownik Šybalik wo narodnych mjeńšinach a jich mocy.

Wo SLA we Wuhladku

pjatk, 02. junija 2017 spisane wot:
Budyšin. Serbski ludowy ansambl dóstanje zaso intendanta jako wuměłskeho nawodu. Městno je wupisane a ma so k hrajnej dobje 2018/2019 wobsadźić. To rozsudźi rada Załožby za serbski lud njedawno­ w Podstupimje. Za Budyski Serbski institut ma so pruwować, kak hodźało­ so dotalne twarjenje saněrować a rozšěrić. Abo ma so nowe stejnišćo namakać? Wo tym rozprawja přichodne wusyłanje hornjoserbskeho telewizij­neho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Dale informuja we wusyłanju wo přihotach na mjezynarodny folklorny festiwal a wo přichodźe Budyskeje „Króny“.

Skónčnje wěstota

pjatk, 05. meje 2017 spisane wot:
Po tym zo je nowy wobsedźer brunicowych jamow we Łužicy LEAG swoje plany wozjewił, maja potrjecheni w regionje wokoło Slepoho skónčnje wěstotu. Dźesać lět dołho njejsu wědźeli, hač dyrbja so brunicy dla přesydlić abo nic. Bórze chce so LEAG z něhdźe 200 wobydlerjemi zetkać, kiž maja so přesydlić. Tola kak začuwaja ludźo w regionje wonu nowu situaciju? Čuja so skónčnje wolóženi? Na to­ dóstanu přihladowarjo Wuhladka jutře­, 6. meje, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR wotmołwu. Dalša tema magacina je přebytk Křesćana Zahrodnika z Chrósćic w Kölnskej uniklinice, zo by druhemu čłowjekej ze swojim mozowcom žiwjenje wuchował.

Magacin „Łužyca“

pjatk, 21. apryla 2017 spisane wot:
W telewizijnym sćelaku RBB wusyłaja jutře w 13.30 hodź. serbski magacin „Łužyca“. Moderator Christian Matthée wěnuje so mjez druhim „małym jutram“. Dalša tema magacina je energijowy koncern LEAG, kotryž ma nowe plany k zawrjenju jednotliwych wuhlowych jamow. Tuž so prašeja za wuskutkami za wobydlerjow, kotřiž so lěta bojachu, zo swoju domiznu zhubja. Nimo toho rozprawja Anja Kochojc wo wuwiću serbskeje wučby.

Domowina a sejm

pjatk, 31. měrca 2017 spisane wot:
Hišće njemóžeštej so předsydstwje Domowiny a iniciatiwy Serbski sejm k tomu přewinyć, so zhromadnje za blido sydnyć. Hišće wobě stronje radšo w zjawnosći wo sebi rěčitej. Tola što měni baza Domowiny ke kursej. Steji wona za wuprajenjemi a měnjenjom swojeho předsydy? Tomule prašenju a hłownej zhromadźiznje Domowiny we Wojerecach wěnuje so mjez druhim magacin Wuhladko jutře w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalše temy wusyłanja su Luther a Serbja, problemy wokoło kormjernje swini w Ralbicach a kobłarnja Lejno – konjerstwo wurjadneje klasy. Wuhladko wospjetuja wutoru, 4. apryla, w 5.45 hodź. w MDR a sobotu, 8. apryla, w 13.30 hodź. w RBB.

Quo vadis Domowina?

pjatk, 03. měrca 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). Dokal powjedźe puć Domowiny? Za sobotu, 25. měrc, zwoła zwjazkowe předsydstwo swojich čłonow na hłownu zhromadźiznu do Wojerec. Na njej ma so nimo předsydy třěšneho zwjazka tež nowe zwjazkowe předsydstwo wuzwolić. Hižo do wólbow je jasne: Tež w swojich gremijach steji Domowina před generaciskej změnu. Tejle temje wěnuje so telewizijny magacin Wuhladko w swojim wusyłanju jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Nimo toho rozprawjeja wo Kulowskich žonjacych póstnicach, wo zakazu Domowiny před 80 lětami a wo serbskim drastowym wobchodźe w Róžeńće.

Bliski rozsud

pjatk, 03. februara 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). Energijowy koncern LEAG chce hač do lěća wo dalšim rozšěrjenju brunicowych jamow w Sakskej a Braniborskej rozsudźić. To zdźěli nawoda předsydstwa LEAG, Helmar Rendez. Z tym zwisuje dalše wotbagrowanje wsow a móžne přesydlenja wobydlerjow. Tučasnje čakaja tysacy ludźi w regionje na jasny signal ze strony předewzaća. Februarske­ wusyłanje hornjoserbskeho magacina Wuhladko sobotu, 4. februara w 11:45 hodź. w telewizijnym sćelaku MDR, předstaji plany noweho brunicoweho koncerna a reakcije z ludnosće. Dalša tema magacina je 25lětne wobstaće dźiwadłoweje skupiny Bratrowstwa.

Wo gymnaziju w RBB

pjatk, 20. januara 2017 spisane wot:
Choćebuz (SN). Ćežišćo januarskeho delnjoserbskeho magacina Łužyca jutře w 13.30 hodź. w RBB budźe dźeń wote­wrjenych duri na Delnjoserbskim gymnaziju w Choćebuzu. Jedne z prašenjow je: „Kelko serbskeho šula znjese?“ W satiriskim přinošku domownika Šybalika póńdźe wo potajne kontakty do USA.

Serbja njepřezjedni?

pjatk, 13. januara 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). Štó smě nowelěrowanje šulskeho zakonja Sakskeje sobu postajeć? Dotal běše to stajnje Serbske šulske towarstwo. Nětko chce tež Domowina słowčko sobu rěčeć. Štó pak bój za sebje rozsudźi? Wo to dźe w serbskim magacinje Wuhladko jutře, 14. januara, wot 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalša tema januarskeho wusyłanja je Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers, kiž je po 105 dnjach w słužbje prěni raz Serbow wopytał. Što su woni wot biskopa wočakowali, a što je wón w Serbach dožiwił, zhoniće we Wuhladku. Wutoru, 17. januara, w 5.45 hodź. wusyłanje na MDR wospjetuja.

Jednaćel we Wuhladku

pjatk, 02. decembera 2016 spisane wot:
Dlěje hač 20 lět je Bjarnat Cyž mjeztym jednaćel Domowiny. Kónc lěta poda so Nowojasčan na wuměnk. W swojim přichodnym wusyłanju jutře, 3. decembra, w 11.30 hodź. na MDR zhladuje hornjoserbski telewizijny magacin Wuhladko na jeho wjelelětne skutkowanje a přewodźa Cyža na jednym z jeho poslednich terminow jako jednaćel Domowiny. Dale rozprawjeja we wusyłanju wo atomowych raketach za čas NDR w Tuchorskim lěsu, wo serbskich ratarjach a hodownych husycach a wo pisanym programje na schadźowance.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND