Na nowe šulske lěto so přihotowali

pjatk, 05. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kaž po wšej Sakskej mějachu tónle tydźeń tež wučerjo Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ połnej ruce dźě­ła. Hižo póndźelu běchu kubłarjo swoje rjadownje a kabinety přihotowali a wo swojich předmjetach wuradźowali. Wutoru přewjedźechu wučersku konferencu a planowachu nowe šulske lěto. Srjedu wotmě so we Wojerowskej Łužiskej hali centralne zarjadowanje šulow, gymna­zijow a spěchowanskich kubłanišćow. Pedagogojo sćěhowachu přednošk prof. dr. Michaela Brohma z Triera wo motiwaciji k wuknjenju a pozitiwnej psychologiji w šuli.

Wčera wulećachu sej Kulowscy wučerjo do kładźiteje Patokec bróžnje na Horach. Birgit Patokowa bě lutkow z Witaj-pěstowarnje prosyła, jich z chlěbom a selu powitać. Wone pak překwapichu tež ze serbskimi hrónčkami. Hosćićelka přednošowaše wo serbskich tradicijach we wokolinje, zwotkelž tójšto dźěći do Kulowskeje šule chodźi. Wučerjo sej tež wustajeńcu wo jutrownych jejkach a cyłu bróžnju dokładnje wobhladachu. Dźen­sa je so kóždy indiwidualnje přihotował, tak zo móža póndźelu wšitcy wučerjo woměrje z dźěłom započeć.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND