Za čłowjeskosć a tolerancu

póndźela, 26. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wobydlerski zwjazk „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ wobsteji pjeć lět

Wojerecy (AK/SN). Čestnohamtsce dźěłacy wobydlerski zwjazk „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ k integraciji ćěkancow bytostnje přinošuje. Tole podšmórny społnomócnjena za wukrajnikow Budyskeho wokrjesa Anna Piętak-Malinowska tele dny na małym swjedźenju k pjećlětnemu wobstaću zwjazka w měsće nad Čornym Halštrowom. „Wy sće najlěpši přikład za sobučłowjeskosć, dokelž z wutrobu připosłuchaće.“

Wobydlerski zwjazk nasta 2013, hišće prjedy hač su prěni dom za požadarjow azyla we Wojerecach wotewrěli. W nim zwjazachu so wjacori partnerojo, kaž skupina Pro azyl, město, cyrkwje a regionalny běrow za dźěło, demokratiju a žiwjenske perspektiwy (RAA). Něhdźe 80 angažowanych ludźi bě tehdy w zwjazku zjednoćenych. Aktiwne žro wopřijima dźensa połsta wobydlerjow. Wot lěta 2016 ma zwjazk koordinowanski běrow. „Wjeselimy so, zo ćěkancy w dalokej měrje sami zetkawansku kofejownju organizuja“, praji koordinatorka Birgit Radeck. Tuchwilu podpěruja ćěkancow přede­wšěm při zarjadniskich naležnosćach.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk