Informuja wobydlerjow

srjeda, 24. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Miłoraz. We wobłuku zažneho wobdźělenja wobydlerjow za nowu bydlensku štwórć w Slepom, do kotrejež chce so wulki dźěl Miłoražanow přesydlić, wotměje so jutře, štwórtk, wot 15 do 19 hodź. informaciske zarjadowanje w Miłoraskim hosćencu „K wočerstwjenju“. Tam chcedźa na wjacorych stejnišćach wo twarskich planach, wo koncepće wotwodźowanja wopłóčkow a wo dalšich naležnosćach w tym zwisku informować. Při tym změja zajimcy składnosć, swoje pokiwy a wobmyslenja přednjesć, kotrež chcedźa po móžnosći do dalšeho planowanja zapřijeć.

Za dźěłarničku so přizjewić

Žuricy. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu přewjedźe pjatk a sobotu, 26. a 27. oktobra, rězbarsku dźěłarničku pola Alojsa Šołty w Žuricach. Wona wotměje so pjatk wot 16 do 22 hodź. a sobotu wot 9 do 18 hodź. Wobdźělnicy chcedźa so ze serbskimi bajemi zaběrać. Drjewo za wobdźěłanje předleži. Wobdźělenje płaći 20 eurow, za čłonow spěchowanskeho kruha dźesać eurow. Přizjewjenja su hišće móžne pod telefonowym čisłom 0172/ 91 69 455.

Na swójbne popołdnjo

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND